Retransmisja Sesji Rady Miasta Limanowa

Zapraszamy na retransmisję XLIV Sesji Rady Miasta Limanowa, która odbyła się w dniu 24 lutego 2017 r.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

4. Wystąpienia osób zaproszonych.

5. Pytania radnych do osób zaproszonych.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.

b/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2017-2028.

c/ w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla MARSA w Limanowej.

d/ w sprawie zmiany przebiegu drogi K 340281 – ul. Fabrycznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych zlokalizowanej na terenie Miasta Limanowa.

e/  w sprawie współdziałania z Powiatem Limanowskim w ramach zadania „Budowa drogi ul. Fabrycznej łączącej DW 965 ul. Witosa, dz. nr 426/2 z drogą krajową 28 ul. Krakowskiej w obręb ew. 3”.            

9. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej za 2016 r. oraz:

     - z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

     - z realizacji z Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej za 2016 r.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania spraw zleconych przez Radę – podjęcie uchwał.

11. Inicjatywy uchwałodawcze.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta                                                                                

mgr Jolanta Juszkiewicz          

 

 

Tagi