W kwietniu rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W dniu 5 kwietnia 2017r. rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa na rok szkolny 2017/2018.

 

 

Poniżej przedstawiamy informację o obowiązujących terminach i kryteriach postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i drugim etapie zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz zasadami przyjętymi przez Radę Miasta Limanowa.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH


Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzone od 05.04.2017 r.


Rekrutacja do przedszkoli publicznych  i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), zwanej dalej „ustawą".

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Limanowa przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Limanowa ( art. 131 ust.1  ustawy – Prawo oświatowe).


Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat.
Dziecko 3 letnie nabywa prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 3 lata.
Dzieci w wieku 3-5 lat maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Dzieci 6 letnie maja obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.


Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, zmienione zarządzeniem Nr 55/2017 z dnia  4 kwietnia 2017r.

  

Lp. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Limanowa Punkty
1 Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym. Kryterium stosuje się również do pracującego/ prowadzącego działalność gospodarczą / pobierającego naukę w systemie dziennym rodzica /prawnego opiekuna samotnie wychowującego kandydata 45
2 Kandydat ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 30
3 Rodzeństwo kandydata kontynuuje  wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu 25
4 Przedszkole jest najbliższym przedszkolem od miejsca zamieszkania kandyda 20
5 Dzienny czas pobytu kandydata co najmniej 8 godzin dziennie). 10

 

Lp. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa Punkty
1 Kandydat ma obowiązek rocznego przygotowania  przedszkolnego 50
2 Kandydat  mieszka w obwodzie szkoły 35
3 Rodzeństwo kandydata  uczęszcza do zespołu szkół/szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny 16
4 Miejsce pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub pobierania nauki w systemie dziennym  rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w pobliżu szkoły 10

 

Kryteria określone przez organ prowadzący rodzic/opiekun prawny potwierdza poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 


Wnioski  wraz z wzorami oświadczen można pobrać w placówce, do której składany będzie wniosek. Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych placówek  Miasta Limanowa, przy czym w każdym złożonym wniosku jako placówkę pierwszego wyboru należy wpisać ta samą placówkę.


Termin składania wnisków od 5.04.2017r. do 11.04.2017r.

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Limanowa zgodnie z art. 131 ust. 7  ustawy – Prawo oświatowe, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  na terenie Miasta,  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla  dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa, Miasto Limanowa  nadal dysponuje wolnymi miejscami  w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.  W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Limanowa przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na takich samych zasadach jak postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych na obszarze Miasta Limanowa. 

Tagi