Łączy nas kultura i natura - trzy polsko-słowackie projekty

Trzy wnioski złożone przez Miasto Limanowa w porozumieniu z partnerami słowackimi otrzymały dofinansowanie z Euroregionu „Tatry”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura”. Łączna wartość planowanych przedsięwzięć to około 110 tys. euro. Wszystkie projekty realizować będą miejskie jednostki kultury.


 

W ramach 1 osi priorytetowej, zatwierdzono do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  35  mikroprojektów na łączną kwotę około 2,1 mln euro. Beneficjentami mikroprojektów są polskie i słowackie  gminy, miasta, powiaty, instytucje kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz związki wyznaniowe. Realizacja mikroprojektów będzie zarządzana przez Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w partnerstwie z Preszowskim Krajem Samorządowym oraz Żylińskim Krajem Samorządowym.


Środki  finansowe  przyznano  dla Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, które wraz z Muzeum w Kieżmarku zamierza realizować projekt pod nazwą „
Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu”.
Całkowity koszt projektu wynosi 56.989 euro, z czego aż 48.440,65 euro pokrywa dofinansowanie Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego. Celem przedsięwzięcia będzieprzede wszystkim ochrona i popularyzacja dziejów dawnego aptekarstwa,ciekawego a  jednocześnie mało znanego aspektu wspólnej historii  obu  narodów,  stanowiącego materialne dziedzictwo kulturowe regionu.


Dofinansowanie przyznano również dla projektu Limanowskiego Domu Kultury i jego słowackiego partnera z Dolnego Kubina, pod nazwą
„Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego”. Projekt otrzyma wsparcie w kwocie 31.562,75 euro, przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia na poziomie 37.132,65  euro.  Głównym  celem mikroprojektu jest ochrona i popularyzacja  dziedzictwa  kulturowego  pogranicza  polsko-słowackiego poprzez  prezentację  najbardziej charakterystycznych  tańców,  śpiewu,  strojów,  instrumentów,  w  tym instrumentów pasterskich grup etnicznych Lachów i Orawiaków na  tle walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Projekt realizowany będzie również  we  współpracy  z  Domem Kultury w Dolnym Kubinie.


Kolejny  trzeci  projekt  zrealizuje Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z Biblioteką  Orawską  Antona Habovštiaka w Dolnym  Kubinie pod  nazwą  „Skarby  Pogranicza”. Projekt  otrzyma  dofinansowanie w wysokości 22.604,15 euro,  wartość całkowita projektu: 26.593,14 euro. W  ramach  mikroprojektu  zorganizowany  i  przeprowadzony  zostanie plener fotograficzny dla polskich i  słowackich  uczestników (polskich – po słowackim pograniczu z uwzględnieniem miasta Dolny Kubin; słowackich – po polskim pograniczu z uwzględnieniem miasta Limanowa). Po zrealizowaniu fotopleneru zorganizowana  zostanie  poplenerowa  wystawa,  której  wernisaże  odbędą się w Limanowej oraz Dolnym Kubinie. Wydany  zostanie  również poplenerowy  fotoalbum  w  wersji polsko-słowacko-angielskiej oraz kalendarz  w  wersji  polsko-słowackiej. Wydawnictwa te będą promowane podczas wernisaży poplenerowej wystawy.

 

 

 

Tagi