Odkrywamy Beskid Wyspowy

Forum Gmin Beskidu Wyspowego zrzeszające 19 Gmin z Małopolski od ośmiu lat prowadzi z powodzeniem akcję „Odkryj Beskid Wyspowy”, której celem jest upowszechnianie rodzinnych i aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja kultury, tradycji, folkloru i pięknego, ale jeszcze mało odkrytego Beskidu Wyspowego.


 

Tegoroczna akcję rozpocznie VI Tour Mszana Dolna, zaplanowany na dzień 1 maja 2017 roku. W programie imprez przewidziano 18 (w tym 2 nocne) rodzinne  wędrówki po Beskidzkich Wyspach dla turystów w każdym wieku, albowiem najmłodszy uczestnik ubiegłorocznych górskich spotkań liczył 2 miesiące, a najstarszy 91 lat.

 

 

Rodzinne wędrowanie rozpocznie się 4 czerwca  2017 roku od  Urbaniej Góry. Następnie czekają na zdobycie "wyspy" Śnieżnica, Luboń Wielki, Modyń, Ciecień, Korab, Sałasz, Jasień, Łopusze Wschodnie, Kostrza, Szczebel, Miejska Góra, Łopień, Potaczkowa, Łyżka, Mogielica, Ćwilin, a na finał 10 września 2017 Lubogoszcz.

 

Udział jest bezpłatny, nie trzeba się rejestrować, wystarczy przyjść na miejsce zbiórki.

Dla najmłodszych amatorów  górskich wycieczek, 4 maja 2017 roku organizowany jest IV Rajd dla dzieci  i młodzieży " Beskidzkie Wyspy " SZCZEBEL 2017.

Dla bardziej wytrawnych turystów wyznaczono  Główny Szlak Beskidu Wyspowego "Beskidzkie Wyspy" liczący 250 km, 53 "wyspy" i przebiegający przez najbardziej atrakcyjne miejsca i góry Beskidu Wyspowego. Szlak został wyznaczony w formie pętli i można go rozpoczynać w dowolnym miejscu. Dla zdobywców GSBW czekają nagrody: diamentowe, złote i srebrne rysie.

 

Na miłośników muzyki, tańca, smacznego jadła i dobrej zabawy czeka w Łącku w dniach 13-14 maja 2017 roku "Święto Kwitnącej Jabłoni", a w miesiącu  lipcu i sierpniu  V Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego "Beskidzkie Rytmy i Smaki" w dziesięciu miejscowościach (Dobra, Żegocina, Tenczyn, Wiśniowa, Słopnice, Kamienica, Rabka Zdrój, Tokarnia, Raciechowice, Limanowa), na którym będzie przedstawiony bogaty dorobek i tradycje górali Zagórzan, Kliszczaków, Białych Górali, Podhalan i Lachów.

 

W wakacje odbędzie się  cykl imprez organizowanych przez Gminy Beskidu Wyspowego pod nazwą "Lato w Beskidzie Wyspowym" z licznymi koncertami, wystawami, festynami i festiwalami  (m.in.: Jarmark Dobrzański, Święto Owocobrania i Jarmark Cysterski w Szczyrzycu, Festiwal Śliwki, Miodu i Sera w Laskowej, Taneczne Wakacje w Rabce - Zdroju, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej w Limanowej, Święto Jabłka i Gruszki w Czasławiu, Dni Limanowej, Mszany i Tymbarku, Dożynki, Festiwale Smaku i prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich).

Całą akcję Odkrywania Beskidu Wyspowego zakończy 17 września 2017 roku VII Festiwal Zespołów Regionalnych  Beskidu Wyspowego "Beskidzka Podkówecka" w Mszanie Dolnej.

 

 

Weekendy w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu 2017 roku, to atrakcja miłośników starych parowozów: okazja do podróży pociągiem retro z Chabówki do Kasiny Wielkiej na trasie Galicyjskiej Kolei Transwersalnej (niedawno obchodziła  jubileusz 130 lecia), a  18 czerwca 2017 roku cykliczna. impreza: V Galicyjski Piknik Kolejowy na stacji w Dobrej, gdzie po raz kolejny  podjęta będzie próba pobicia rekordu świata w śpiewaniu piosenki kolejowej.

 

 

Organizator: Forum Gmin Beskidu Wyspowego

Informacje: www.odkryjbeskidwyspowy.pl

http://www.visitmalopolska.pl/Strony/odkrywamy-beskid-wyspowy-1308.aspx

 

 

Język angielski

Exploring Beskid Wyspowy.

Municipality Forum of Beskid Wyspowy, associating 19 Małopolska Municipalities, marks its eighth year of successful management of the “Discover Beskid Wyspowy” campaign, aimed at promoting family and active leisure activities and popularising culture, traditions and folklore of this beautiful but still little known mountain range.

This year's campaign will begin with the 6th Mszana Dolna Tour, scheduled for 1 May 2017. The Tour includes 18 (2 nightly) family walks in the Beskid island-like hills for tourists of all ages, as the youngest participant in last year's meetings was 2 months old and the oldest 91 years old.

Family hiking will begin on 4 June 2017 from Urbania Góra hill. “Conquerors” will then “attack” the “islands” (hills) of Śnieżnica, Luboń Wielki, Modyń, Ciecień, Korab, Sałasz, Jasień, Łopusze Wschodnie, Kostrza, Szczebel, Miejska Góra, Łopień, Potaczkowa, Łyżka, Mogielica and Ćwilin to finish with Lubogoszcz on 10 September 2017.
Participation is free and no registration is necessary. Just come to the gathering place.

On 4 May 2017, the youngest mountain trekking amateurs will be able to participate in the 4th Rally for Children and Youth “Beskid Islands SZCZEBEL 2017.” The more seasoned tourists can venture on the main Beskid Trail “Beskid Islands” that is 250 km long and includes 53 “islands” and runs along the most attractive sites and mountains of the Beskid Wyspowy Range. The trail was designed as a loop and can be started anywhere. Diamonds, gold and silver lynx prizes await GSBW winners.

Enthusiasts of music, dance, tasty food and fun must come to Łąck on 13-14 May 2017 to see the “Festival of Apple Trees in Bloom” and in July and August participate in the Festival “Beskid Rhythms and Flavours” in the 10 Beskid villages (Dobra, Żegocina, Tenczyn, Wiśniowa, Słopnice, Kamienica, Rabka Zdrój, Tokarnia, Raciechowice and Limanowa), which will present the rich achievements and traditions of highlander groups such as Zagórzanie, Kliszczaki, Biali Górale, Podhalanie and Lachs.

Summer will see a series of events organised by the Beskid Wyspowy Municipalities named “Summer in Beskid Wyspowy” with numerous concerts, exhibitions, fairs and festivals (such as Dobrzański Fair, Fruit Festival and Cistercian Fair in Szczyrzyc, Plum Festival, Honey and Cheese Festival in Laskowa, Dance Festival in Rabka-Zdrój, National Festival of Tourist Song in Limanowa, Apples and Pears Festival in Czasław, Days of Limanowa, Mszana and Tymbark, Harvest Festival, Festivals of Taste and Presentations of Rural Housewives’ Clubs).

The entire activity of discovering Beskid Wyspowy will conclude on 17 September 2017 with the 7th Festival of Regional Groups “Beskidzka Podkówecka” (Beskid Horseshoe) in Mszana Dolna.

Weekends in June, July and August 2017 will draw enthusiasts of old steam locomotives: it will be an opportunity to travel by a retro train from Chabówka to Kasina Wielka on the route of the historic Galician Transversal Railroad (it recently celebrated its 130th anniversary) and attend a cyclical event on 18 June 2017: 5th Galician Picnic Railway at the railway station in Dobra, where once again an attempt will be made to break the world record in singing the railway song.

Organiser: Community Forum of Beskid Wyspowy

Information: www.odkryjbeskidwyspowy.pl
http://www.visitmalopolska.pl/…/odkrywamy-beskid-wyspowy-13…

 

Język rosyjski !

Открываем Островные Бескиды.

Форум гмин Островных Бескид, объединяющий 19 малопольских гмин, более восьми лет успешно проводит акцию «Открой Островные Бескиды», цель которой - распространение семейных и активных форм проведения свободного времени и популяризация культуры, традиций, фольклора и красивых, но еще пока недостаточно открытых Островных Бескид.

В этом году акцию начнет VI Тур Мшана-Дольна, запланированный на 1 мая 2017 года. В программе мероприятий предусмотрено 18 семейных походов (в том числе 2 ночных) по Бескидским островам для туристов всех возрастов, ибо самому младшему участнику прошлогодних горных встреч было 2 месяца, а самому старшему - 91 год.

Семейные походы начнутся 4 июня 2017 года от Урбаня-Гуры. Затем своего покорения будут ждать «острова» Снежница, Любонь Вельки, Модынь, Чечень, Кораб, Салаш, Ясень, Лопуше Всходне, Костша, Щебель, Мейска Гура, Лопень, Потачкова, Лыжка, Могелица, Чвилин, и наконец, 10 сентября - Любогощ.

Участие бесплатное, не требуется регистрация, достаточно лишь прийти на сборный пункт.

Для младших любителей горных экскурсий 4 мая 2017 года организуется IV Рейд детей и молодежи «Бескидские Острова» ЩЕБЕЛЬ-2017.

Для более опытных туристов предназначен главный маршрут Островных Бескид «Бескидские Острова», насчитывающий 250 км, 53 «острова» и проходящий через самые привлекательные места и горы Островных Бескид. Маршрут проложен в форме петли, и его можно начинать в любом месте. Покорителей маршрута ждут награды: алмазные, золотые и серебряные рыси.

Любителей музыки, танца, вкусной еды и веселья ждет в Лонцко 13-14 мая 2017 года «Праздник цветущей яблони», а в июле и августе - V Фестиваль культуры Островных Бескид «Бескидские ритмы и вкусы» в десяти населенных пунктах (Добра, Жегочина, Тенчин, Висьнёва, Слопнице, Каменица, Рабка-Здруй, Токарня, Рачеховице, Лиманова), где будет представлено богатое достояние и традиции горцев - загужан, клищаков, белых горцев, подхалян и ляхов.

Этим летом состоится цикл мероприятий, организованных гминами Островных Бескид, под названием «Лето в Островных Бескидах» со множеством концертов, выставок, гуляний и фестивалей (в том числе: Добжанская ярмарка, Праздник сбора урожая и Цистерская ярмарка в Щижице, Фестиваль сливы, меда и сыра в Ляскове, Танцевальные каникулы в Рабка-Здруе, Всепольский фестиваль туристической песни в Лиманове, Праздник яблока и груши в Чаславе, Дни Лимановы, Мшаны и Тымбарка, Дожинки (праздник урожая), фестивали вкуса и презентации сельских домохозяек).

Вся акция открытия Островных Бескид заканчивается 17 сентября 2017 года VII Фестивалем региональных коллективов Островных Бескид «Бескидзка Подкувецка» в Мшане Дольной.

Выходные дни в июне, июле и августе 2017 года - это интересное время для любителей старых паровозов, возможность совершить поездку на ретро-поезде от Хабувки до Касины Велькой по трассе Галицийской трансверсальной железной дороги (недавно отметившей 130-летний юбилей), а 18 июня 2017 года состоится регулярное мероприятие: V Галицийский железнодорожный пикник на станции в Добре, где в очередной раз будет предпринята попытка побить мировой рекорд в пении железнодорожных песен.

Организатор: Форум гмин Островных Бескид

Информация: www.odkryjbeskidwyspowy.pl

http://www.visitmalopolska.pl/…/odkrywamy-beskid-wyspowy-13…

 

Język czeski !

Objavujeme Ostrovné Beskydy.!!!

Fórum obcí Ostrovných Beskýd združujúce 19 obcí z Małopolsky už osem rokov úspešne vedie akciu Objavte si Ostrovné Beskydy, ktorej cieľom je propagácia rodinných a aktívnych foriem trávenia voľného času a propagácia kultúry, tradície, folklóru a krásnych, no stále málo objavených Ostrovných Beskýd.

Tohtoročnú akciu začne 6. Tour Mszana Dolna, naplánovaný na deň 1. mája 2017. V programe podujatí sú 18 (vrátane 2 nočných) rodinné výlety po Beskydských Ostrovoch pre turistov v každom veku, lebo najmladší účastník minuloročných horských stretnutí mal 2 mesiace, a najstarší 91 rokov.

 

Rodinný výlet sa začne 4. júna 2017 od Urbaniej hory. Následne objavenie budú čakať „ostrovy”: Śnieżnica, Luboń Wielki, Modyń, Ciecień, Korab, Sałasz, Jasień, Łopusze Wschodnie, Kostrza, Szczebel, Miejska Góra, Łopień, Potaczkowa, Łyżka, Mogielica, Ćwilin, a na finále 10. septembra 2017 Lubogoszcz.

Účasť je bezplatná, netreba sa registrovať, stačí prísť na miesto stretnutia.

Pre najmladších milovníkov horských výletov, 4 mája 2017 je organizovaný 4. Zjazd pre detí a mládež Beskydské ostrovy SZCZEBEL 2017.

Pre pokročilejších turistov bola vytýčená Hlavná trasa Ostrovných Beskýd (GSBW) „Beskydské Ostrovy” ktorá má 250 km, 53 „ostrovy” a vedie cez najatraktívnejšie miesta a hory Ostrovných Beskýd. Trasa bola vytýčená ako slučka a možno ju začať na akomkoľvek mieste. Pre tých ktorí zvládnu GSBW čakajú ceny: diamantové, zlaté a strieborné rysy.

Milovníkov tanca, chutných jedál a dobrej hry čaká v Łącku v dňoch 13.-14. mája 2017 Sviatok kvitnúcej jablone, a v júli a auguste 5. Festival kultúry Ostrovných Beskýd Beskydské rytmy a chute v desiatich lokalitách (Dobra, Żegocina, Tenczyn, Wiśniowa, Słopnice, Kamienica, Rabka Zdrój, Tokarnia, Raciechowice, Limanowa), na ktorom sa bude prezentovať bohaté dedičstvo a tradície goralov: Zagórzian, Kliszczakov, Bielych goralov, Podhalian a Lachov.

Cez prázdniny sa bude konať cyklus akcií organizovaných obcami Ostrovných Beskýd s názvom „Leto v Ostrovných Beskydách” s mnohými koncertmi, výstavami, jarmokmi a festivalmi (o. i.: Dobrzańsky jarmok, Sviatok zbierania ovocia a Cysterský jarmok v Szczyrzyci, Festival slivky, medu a syra v Laskowej, Tanečné prázdniny v Rabke – Zdrój, Celopoľský festival turistických piesní v Limanowej, Sviatok jablka a hrušky v Czasławí, Dni Limanowej, Mszany a Tymbarku, „Dożynki”, Festivale chutí a prezentácie Krúžkov dedinských gazdiniek). Celú akciu objavovania Ostrovných Beskýd ukončí 17. septembra 2017 7. Festival miestnych skupín Ostrovných Beskýd "Beskidzka Podkówecka" v Mszane Dolnej.

Víkendy v júni, júli a auguste 2017 je atrakcia pre milovníkov starých parných rušňov: príležitosť cestovať retro vlakom z Chabówky do Kasiny Wielkej na trase Haličskej transverzálnej železnice (nedávno oslavovala 130 rokov), a 18. júna 2017 cyklická akcia: 5. Haličský železničný piknik na stanici v Dobrej, kde sa zase bude snažiť prekonať svetový rekord v spievaní železničných piesní.

Organizátor: Forum Gmin Beskidu Wyspowego (Fórum obcí Ostrovných Beskýd)

Informácie: www.odkryjbeskidwyspowy.pl

http://www.visitmalopolska.pl/…/odkrywamy-beskid-wyspowy-13…

 

Język hiszpański !

Descubrimos la región de #Beskid Wyspowy.!!!

El foro de municipios de Beskid Wyspowy que incluye 19 municipios de #Małopolska organiza con éxito una acción “Descubre Beskid Wyspowy” cuyo objetivo es hacer las formas activas de pasar el tiempo libre y con familia, y la cultura, tradición y folklor de la hermosa, pero todavía no descubierta región de Beskid Wypowy, más populares.

La acción de este año empieza el VI Tour Mszana Dolna, que se ha planeado para el día de 1 de mayo 2017. En el programa del acontecimiento se ha establecido 18 (dentro de eso 2 nocturnas) caminatas de familias por las montañas de Beskid Wyspowy para los turistas de cada edad, ya que el participante más joven del año pasado tenía 2 meses, y el mayor, 91 años.

Las caminatas de familias empiezan el 4 de junio 2017 en Urbania Góra. A continuación, les esperan: la “isla” Śnieżnica, Luboń Wielki, Modyń, Ciecień, Korab, Sałasz, Jasień, Łopusze Wschodnie, Kostrza, Szczebel, Miejska Góra, Łopień, Potaczkowa, Łyżka, Mogielica, Ćwilin, y para el final, el 10 de septiembre 2017, Lubogoszcz.

Se puede participar gratis. No hay que registrarse, basta con presentarse en el lugar del acontecimiento.

Para los pequeños aficionados a caminatas, el 4 de mayo se organiza IV Excursión Turística para los niños y adolescentes “Beskidzkie Wyspy” SZCZEBEL 2017.

Para los turistas con más experiencia se ha indicado el Principal Sendero de la región Beskid Wyspowy “Beskidzkie Wyspy” que cuenta 250 km, 53 “islas”, que pasa por los puntos y montañas más atractivos de las montañas Beskid Wyspowy. El sendero ha sido creado en forma del círculo, y por eso se puede comenzarlo en cualquier punto. A los que consigan pasar por el sendero les esperan premios: los linces de diamante, de oro y de plata.

A los aficionados a la música, baile, buena comida y buena fiesta les espera en Łąck en los días 13-14 de mayo 2017 la “Fiesta de Manzano en Flor”, y en julio y agosto el V Festival de la Cultura de las montañas de Beskid Wyspowy “Los ritmos y sabores de las Beskid Wyspowy” en diez lugares (Dobra, Żegocina, Tenczyn, Wiśniowa, Słopnice, Kamienica, Rabka Zdrój, Tokarnia, Raciechowice, Limanowa) en el que se presentará la herencia y tradición rica de los pueblos de motañas: los Zagórzanie, Kliszczacy, Biali Górale, Podhalanie y Lachowie.

Durante las vacaciones se realizará un ciclo de fiestas organizadas por los Municipios de la región Beskid Wyspowy bajo el nombre del “Verano en Beskid Wyspowy” con conciertos numerosos, festines y festivales (entre otros: Mercado Dobrzański, Día de la Selección de Fruta, Mercado del orden de Císter en Szczyrzyc, Festival de Ciruela, Miel y Queso en Laskowa, Vacaciones del Baile en Rabka-Zdrój, Festival Nacional de la Canción Turística en Limanowa, Día de la Manzana y Pera en Czasław, Días de Limanowa, Mszana y Tymbark, Dożynki (Fiesta de Cosecha), Festivales de Sabor y presentaciones de los Círculos de las ama de casa).

Toda la acción de descubrir la región Beskid Wyspowy finalizará el 17 de septiembre el VII Festival de los Grupos Regionales de la región Beskid Wyspowy “Beskidzka Podkówecka” en Mszana Dolna.

Los fines de semana en junio, julio y agosto 2017 serán una atracción para los aficionados a las locomotoras antiguas y una ocasión para viajar en un tren antiguo de Chabówka a Kasina Wielka por la Vía Ferrocarril Transversal de Galicia (hace poco celebramos su 130 aniversario), y el 18 de junio 2017 habrá una fiesta cíclica: V Picnic Ferrocarril de Galicia en la estación en Dobra donde se tratará de conquistar el récord mundial de cantar una canción ferrocarril.

Organizador: Foro de Municipios de los Beskid Wyspowy

Más información: www.odkryjbeskidwyspowy.pl

https://www.visitmalopolska.pl/…/odkrywamy-beskid-wyspowy-1…

 

Język włoski !

Alla scoperta del # Beskid Wyspowy.!!!

Il forum dei Comuni del Beskid Wyspowy che riunisce 19 comuni della #Małopolska, da otto anni porta avanti con successo la campagna "Scopri il Beskid Wyspowy", il cui scopo è quello di promuovere forme di svago attive e per la famiglia e di divulgare cultura, tradizione, folklore e il bellissimo, ma ancora poco conosciuto Beskid Wyspowy.

La campagna di quest'anno darà inizio al VI Tour Mszana Dolna, in programma per il 1 maggio 2017. Il programma di eventi prevede 18 (di cui 2 notturni) escursioni per famiglie nel Beskid Wyspowy per turisti di tutte le età. Il più piccolo partecipante dello scorso anno aveva due mesi e il più anziano 91 anni.

Le escursioni in famiglia inizieranno il 4 giugno 2017 da Urbania Góra. Quindi, vi aspetta la conquista delle "isole" Śnieżnica, Luboń Wielki, Modyń, Ciecień, Korab, Sałasz, Jasien, Łopusze Wschodnie, Kostrz, Szczebel, Miejska Góra, Łopień, Potaczkowa, Łyżka, Mogielica, Ćwilin e Lubogoszcz per il finale del 10 settembre 2017.

La partecipazione è gratuita, non c'è bisogno di registrarsi, basta arrivare al punto di ritrovo. Per i più piccoli amanti delle escursioni in montagna, il 4 maggio 2017 viene organizzato il IV raduno per i bambini e ragazzi "Beskid Wyspowy" SZCZEBEL 2017.

Per i turisti più esperti è stato tracciato il percorso principale del Beskid Wyspowy (GSBW, Główny Szlak Beskidu Wyspowego) " Beskidzkie Wyspy" lungo 250 km, conta 53 "isole" e attraversa i luoghi e i monti più interessanti del Beskid Wyspowy. Il sentiero è stato designato a forma di anello e si può partire da qualsiasi punto. Per i conquistatori del GSBW sono previsti dei premi: lince di diamanti, oro e argento.

Per gli amanti di musica, balli, cibo gustoso e divertimento, a Łącko è previsto dal 13 al 14 maggio la "Festa del melo in fiore" e nel mese di luglio e agosto il V Festival della Cultura del Beskid Wyspowy "Ritmi e sapori dei Beschidi" in dieci località (Dobra, Żegocina, Tenczyn, Wiśniowa, Słopnice, Kamienica, Rabka Zdrój, Tokarnia, Raciechowice, Limanowa), durante il quale saranno presentati il ricco patrimonio e le tradizioni dei montanari Zagórzan, Kliszczaków, Białych Górali, Podhalan e Lachów.

Questa estate si terrà una serie di eventi organizzati dai comuni del Beskid Wyspowy dal titolo "Estate nel Beskid Wyspowy" con numerosi concerti, mostre, sagre e feste (tra cui: Mercatino Dobrzański, Festa del raccolto della frutta e Mercatino cistercense a Szczyrzyc, Festiwal delle prugne, del miele e del formaggio a Laskowa, Vacanze con il ballo a Rabka - Zdrój, Festival polacco della canzone turistica a Limanowa, Festa della mela e della pera a Czasław, Giorni di Limanowa, Mszana e Tymbark, Festival del raccolto, Festival del gusto e presentazione del Re delle donne di campagna).

 

L'intero evento Scoprire i Beskid Wyspowy si concluderà 17 settembre 2017 con il VII Festival dei gruppi regionali del Beskid Wyspowy "Beskidzka Podkówecka" a Mszana Dolna.

I fine settimana di giugno, luglio e agosto 2017 sono dedicati agli amanti delle vecchie macchine a vapore: un'opportunità per viaggiare su un treno retrò da Chabówka a Kasina Wielka sulla ferrovia trasversale della Galizia (che recentemente ha festeggiato il suo 130° anniversario) e il 18 giugno 2017 si terrà l'evento ciclico: V Picnic ferroviario Galiziano presso la stazione di Dobra, dove ancora una volta si proverà a battere il record mondiale di canto di canzoni ferroviarie.

Organizzatore: Forum dei Comuni del Beskid Wyspowy

Informazioni: www.odkryjbeskidwyspowy.pl

https://www.visitmalopolska.pl/…/odkrywamy-beskid-wyspowy-1…

 

Język niemiecki !

Wir entdecken die#Inselbeskiden.!!!

Das Gemeindeforum Inselbeskiden, das 19 Gemeinden aus #Małopolska vereint, führt seit acht Jahren mit Erfolg die Aktion „Entdecke die Inselbeskiden”, deren Ziel die Verbreitung von familienfreundlichen und aktiven Formen der Freizeitgestaltung und Popularisierung von Kultur, Traditionen, Folklore und der schönen, aber noch kaum entdeckten Inselbeskiden ist.

Die diesjährige Aktion beginnt mit der VI. Tour Mszana Dolna, geplant für den 1. Mai 2017. Im Programm der Veranstaltungen wurden 18 (darunter 2 nächtliche) Familienwanderungen für Touristen durch die Inselbeskiden für alle Altersgruppen geplant, der jüngste Teilnehmer der Bergtreffen im Vorjahr war 2 Monate alt, und der Älteste – 91 Jahre.

Die Familienwanderung beginnt am 4. Juni 2017 bei der Urbania Góra. Danach warten auf ihre Eroberung die „"Inseln”" Śnieżnica, Luboń Wielki, Modyń, Ciecień, Korab, Sałasz, Jasień, Łopusze Wschodnie, Kostrza, Szczebel, Miejska Góra, Łopień, Potaczkowa, Łyżka, Mogielica, Ćwilin, und auf das Finale am 10. September 2017 Lubogoszcz.

Die Teilnahme ist kostenlos, man muss sich nicht registrieren, es reicht, zum Sammelpunkt zu kommen.

Für die jüngsten Fans von Bergwanderungen wird am 4. Mai 2017 die IV. Rallye für Kinder und Jugendliche "Inselbeskiden" SZCZEBEL 2017 organisiert.

Für die ausdauernden Touristen wurde die Hauptroute der Inselbeskiden festgelegt, „"Inselbeskiden”", die 250 km zählt, 53 „Inseln” und durch die attraktivsten Orte und Berge der Inselbeskiden verläuft. Die Route wurde in Form einer Schleife angelegt und kann an einer beliebigen Stelle begonnen werden. Auf die Eroberer der Hauptroute warten Preise: Diamant-, Gold- und Silberluchse.

Auf Fans von Musik, Tanz, gutem Essen und Spaß wartet in Łąck an den Tagen von 13.-14. Mai 2017 das „Fest des Blühenden Apfelbaums” und in den Monaten Juli und August das V. Festival der Kultur der Inselbeskiden "Beskidzkie Rytmy i Smaki" in zehn Ortschaften (Dobra, Żegocina, Tenczyn, Wiśniowa, Słopnice, Kamienica, Rabka Zdrój, Tokarnia, Raciechowice, Limanowa), bei dem die reichen Ressourcen und Traditionen der Bergvölker Zagórzanie, Kliszczakowie, Biali Górale, Podhalanie und Lachowie präsentiert wird.

In den Ferien findet der Veranstaltungszyklus, der von den Gemeinden der Inselbeskiden veranstaltet wird, unter dem Namen „Sommer in den Inselbeskiden” mit zahlreichen Konzerten, Ausstellungen, Festen und Festivals (u. a.: Dobrzański-Jahrmarkt, Obsterntefest und Cysterski-Jahrmarkt in Szczyrzyc, Pflaumen-, Honig- und Käse-Festival in Laskowa, Tanzferien in Rabka-Zdrój, Polenweites Festival des Tourismuslieds in Limanowa, Apfel- und Birnenfest in Czasław, Tage von Limanowa, Mszana und Tymbark, Erntedankfeste, Geschmacksfestivals und Präsentationen der Landwirtinnen).

Die gesamte Aktion der Entdeckung der Inselbeskiden wird am 17. September 2017 mit dem VII. Festival der Regionalen Musikgruppen der Inselbeskiden „„"Beskidzka Podkówecka”" in Mszana Dolna abgeschlossen.

Die Wochenenden im Juni, Juli und August 2017 sind eine Attraktion für Fans von alten Dampfloks: eine Gelegenheit zur Reise mit dem Retro-Zug aus Chabówka nach Kasina Wielka auf der Route der Galizischen Transversalbahn (die vor kurzem ihr 130-jähriges Jubiläum feierte), und am 18. Juni die zyklische Veranstaltung: V. Galizisches Eisenbahn-Picknick bei der Station in Dobra, wo ein weiteres Mal der Versuch unternommen wird, den Weltrekord im Singen des Eisenbahnlieds zu brechen.

Veranstalter: Gemeindeforum Inselbeskiden

Informationen: www.odkryjbeskidwyspowy.pl

https://www.visitmalopolska.pl/…/odkrywamy-beskid-wyspowy-1…

 

Język francuski !

Nous découvrons le #Beskid Wyspowy. !!!

Depuis 8 ans, le Forum des Communes du Beskid Wyspowy regroupant 19 communes de #Małopolska mène avec succès l’action « Découvrez le Beskid Wyspowy » visant à populariser différentes manières de passer son temps libre et ainsi que la culture, les traditions, le folklore de belles montagnes du Beskid Wyspowy qui restent encore peu connues.

Cette initiative débutera cette année par le IV Tour Mszana Dolna prévu pour le 1er mai 2017. Dans la programmation, 18 balades en familles dans les « îlots » du Beskid ont été prévues pour les touristes de tout âge. Le plus jeune jusqu’ici participant de cette rencontre à la montagne avait en effet 2 mois et le plus âgé - 91 ans.

Les randonnées en famille commenceront le 4 juin 2017 par le mont Urbania Góra. Ensuite atteindront d’être atteints les sommets (« îlots ») : Śnieżnica, Luboń Wielki, Modyń, Ciecień, Korab, Sałasz, Jasień, Łopusze Wschodnie, Kostrza, Szczebel, Miejska Góra, Łopień, Potaczkowa, Łyżka, Mogielica, Ćwilin et, pour la finale du 10 septembre 2017, Lubogoszcz.

La participation est gratuite, il n’est pas nécessaire de s’inscrire, il suffit de venir sur le lieu du rendez-vous.

Pour les plus jeunes amateurs de la randonnée en montagne, le 4 mai 2017, le IV Raid pour enfants et jeunes « Les îlots du Beskid » SZCZEBEL 2017 est organisé.

Pour les touristes plus expérimentés, l’Itinéraire Principal du Beskid Wyspowy « Les îlots du Beskid » a été tracé. Il compte 53 « îlots », fait 250 km et passe par les lieux les plus attrayants au Beskid Wyspowy. L’itinéraire a été tracé sous forme de boucle et on peut le commencer à n’importe quel endroit. Les gagnants du GSBW seront récompensés par les prix: les lynx de diamant, d’or et d’argent.

Les amateurs de la musique, de la danse, de la bonne cuisine et de la fête pourront participer à la Fête des Pommiers en Fleurs » à Łącko du 13 au 14 mai 2017 et en juillet et août au V Festival de la Culture du Beskid Wyspowy « Les rythmes et les goûts des Beskides » dans dix localités: Dobra, Żegocina, Tenczyn, Wiśniowa, Słopnice, Kamienica, Rabka Zdrój, Tokarnia, Raciechowice, Limanowa), où sera présenté le patrimoine culturel et les traditions des montagnards les que Zagórze, de Babia Góra les « Kliszczacy », de Podhale ainsi que les Łącko et les Lachs (de la région de Sącz).

Pendant les vacances d’été, un cycle de manifestations organisées par les communes du Beskid Wyspowy aura lieu sous la dénomination « L'été dans le Beskid Wyspowy » et comporteront de nombreuses expositions, fêtes, concerts et festivals, parmi lesquels notamment : Le Marché de Dobra, le Fête de la récolte de Fruits et le Marché Cystersien de Szczyrzyc, le Festival du Miel, de la Prune et du Fromage à Laskowa, les Vacances Dansantes à Rabka - Zdroj, les Festival National de la Chanson Touristique à Limanowa, la Fête de la Pomme et de la Poire à Czasław, la Fête de Limanowa, Mszana et Tymbark, les Fêtes de Moissons, les Festivals du Goût et les présentations des cercles de femmes de la campagne spécialisés dans différents domaines.

Toute l’action de découverte du Beskid Wyspowy sera clôturée le 17 septembre 2017 par le VII Festival des Ensembles de Musique de la Région du Beskid Wyspowy « Beskidzka Podkówecka » à Mszana Dolna.

Les weekends de juin, juillet et août 2017 offriront une attraction aux amateurs d’anciennes locomotives à vapeur: une occasion de voyager en train rétro de Chabówka à Kasina Wielka sur l’itinéraire du réseau des Chemins de Fer Transversaux de Galicie (qui a fêté récemment son 130e anniversaire). Le 18 juin, en revanche, aura lieu la cinquième édition de la manifestation intitulée Le Pique-Nique de Chemins de Fer de Galicie à la station de Dobra où pour une fois de plus, on pourra assister à la tentative de battre le record du monde dans la chanson de cheminots.

Organisateur: Forum des Communes du Beskid Wyspowy

Informations: www.odkryjbeskidwyspowy.pl

https://www.visitmalopolska.pl/…/odkrywamy-beskid-wyspowy-1…


 

 

Tagi

GALERIA