Przebudowa i remont dróg miejskich

W maju br. w drodze przetargu nieograniczonego zostali wyłonieni wykonawcy przebudowy dróg miejskich w Sowlinach, ulic: Granicznej do torów kolejowych, Ceglarskiej i Bednarczyka (odcinek wzdłuż bloków spółdzielczych i dalej do ul. Słonecznej), Słonecznej oraz Małachowskiego.

 

 

Wykonawcami robót zostali:
- STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wysokiej – przebudowa ul. Słonecznej w km 0+832,5-1+567,3,
- Limdrog sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej – przebudowa ul. Słonecznej w km 0+015,6-0+082,4,
- Przedsiębiorstwo Budowlano-usługowe ZIBUD z Kamienicy – przebudowa ul. Granicznej w km 0+015,2-0+128,7, przebudowa ul. Ceglarskiej i Bednarczyka w km 0+002,75-0+424,8 i w km 0+707,8-1+199,8
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej – przebudowa ul. Małachowskiego w km 0+000-0+077. Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg wynosi 1 906 m.

Przebudowa ulic:
- Słonecznej:
I odcinek obejmuje wykonanie jezdni o szer. 4,5 m o nawierzchni bitumicznej oraz obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szer. 0,75 m,

 


II odcinek obejmuje odcinek od ul. Piłsudskiego do torów kolejowych. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni o szer. 4,5-5,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, wykonanie obrzeży i krawężników, wykonanie utwardzonego pobocza kostką betonową o szer. 1,25 m, przełożenie sieci wodociągowej, zabezpieczenie sieci teletechnicznej,

 


- Granicznej obejmuje odcinek od ul. Piłsudskiego do torów kolejowych. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni o szer. 5,5 m o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, krawężników, wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75 m, przebudowę odcinka gazociągu i przebudowę sieci teletechnicznej,

 


- Ceglarskiej i Bednarczyka obejmuje odcinek od ul. Granicznej wzdłuż bloków spółdzielczych do ul. Ceglarskiej i dalej wzdłuż ul. Bednarczyka do ul. Słonecznej. Zakres robót I odcinka obejmuje wykonanie jezdni o szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikiem betonowym.

 

 

 

Po obu stronach drogi wykonane zostaną miejsca postojowe z kostki betonowej. Do odprowadzenia wody ze skarpy zastosowany zostanie ściek prefabrykowany betonowy. Na całej długości odcinka zostanie wykonane odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej. Wykonane również zostanie oświetlenie drogi – 17 stanowisk oświetleniowych wraz z linią kablową,

 


- Małachowskiego przebudowa będzie polegała na wykonaniu robót ziemnych i podbudowy na odcinku 77 m (odnoga ul. Lipowej).

 

 

W ramach powyższych inwestycji zostanie wykonane: 8 820 m2 n awierzchni bitumicznej, 2 020 m2 poboczy utwardzonych, 235 m2 miejsc parkingowych, 17 szt. lamp oświetlenia ulicznego, 337 m kanalizacji deszczowej, 358 m ścieków betonowych i 920 m rowów. Roboty na tych drogach rozpoczną się już w czerwcu br., a ich zakończenie planowane jest na koniec października 2017r.


 

Tagi

GALERIA