Retransmisja Sesji Rady Miasta Limanowa

Zapraszamy na relację z LII Sesji Rady Miasta Limanowa, która odbyła się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 30 czerwca 2017 r.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3.  Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienie osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2016 rok, wraz z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok i informacji o stanie mienia Miasta Limanowa wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.
8. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
9. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa o badaniu realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2016 rok wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do wniosku absolutoryjnego.
11.  Dyskusja w spawie realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2016 rok.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2016.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2016 rok.
14.  Informacja o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
15.  Rozpatrzenie projektów, podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
b) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2017 do 2032.
c) w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu przy ulicy Michała Dudka 12 w Limanowej.
d) w sprawie zmiany uchwały Nr XV.111.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa.
e) w sprawie przyznania tytułu i medalu „Przyjaciel Miasta Limanowa”.
16. Inicjatywy uchwałodawcze.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Informacja o pismach jakie wpłynęły do rady w okresie międzysesyjnym.
19. Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa

            Jolanta Juszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Tagi