Program rewitalizacji miasta

Zakończono prace nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa na lata 2016-2020. Podczas Sesji Rady Miasta 26 kwietnia br., został on oficjalnie przyjęty.

Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie działań w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - działanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. W pierwszej kolejności do rewitalizacji wytypowano trzy zadania, które między innymi przez konsultacje społeczne zostały zaliczone do priorytetowych, są to: tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem parku miejskiego oraz budową infrastruktury do jej udostępniania, rewitalizacja rynku w Limanowej oraz budowa garażu zamkniętego, dwupoziomowego przy ul. Ks. Łazarskiego.

 

Pierwsze zadanie, obszerne i bardzo znaczące dla miasta, czyli tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem parku miejskiego oraz budową infrastruktury do jej udostępniania, polega na zagospodarowaniu terenu o powierzchni ok. 4 ha, zlokalizowanej w południowej części Miasta Limanowa, wzdłuż Potoku Jabłonieckiego. Teren objęty opracowaniem jest w przeważającej części obszarem zielonym. Obszar planuje się podzielić na trzy części: teren historycznego Parku Miejskiego wraz z Dworem Marsów, który jest terenem urządzonym, niezagospodarowany teren wzdłuż wyregulowanego Potoku Jabłonieckiego oraz teren z istniejącym odkrytym basenem i placem zabaw. Celem bezpośrednim koncepcji jest stworzenie ciekawej aranżacji miejsca z nowym układem komunikacyjnym, z interesującymi rozwiązaniami projektowymi, atrakcyjnymi elementami małej architektury oraz wyposażeniem dostosowanym do zróżnicowanego wieku użytkowników.

 

 

 

Realizacja projektu ma jednocześnie poprawić jakość przestrzeni, zachęcać mieszkańców i turystów do odpoczynku i korzystania z parku, ale przede wszystkim ma poprawić wizerunek miasta jako obszaru atrakcyjnego i przyjaznego dla człowieka. W wyniku takiego działania powinien powstać kompleks parkowo-rekreacyjny, który stanie się doskonałą promocją miasta przyciągającą zdecydowanie większą liczbę użytkowników oraz podniesie wartość tego terenu i obszarów przylegających.

 

Kolejne planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rewitalizacji rynku. Rewitalizowany obszar podzielono na dwie części: płytę rynku i chodniki wzdłuż pierzei wraz z elewacjami budynków. W ramach rewitalizacji planuje się w szczególności uporządkowanie funkcji na płycie rynku, likwidację sanitariatów, rozbudowę budynku Centrum Informacji Turystycznej (tzw. Buzodrom), modernizację nawierzchni utwardzonych, relokację fontanny, kamienia papieskiego oraz dębu papieskiego, lokalizację przystanku autobusów miejskich, wprowadzenie nowych obiektów małej architektury oraz nowego oświetlenia. Zaprojektowany teren ma poprawić istniejącą komunikację kołową, pieszą oraz rozwiązać problem z niedostateczną ilością miejsc parkingowych. Należy przebudować stare i nieefektywne sieci energetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe oraz wymienić przyłącza. Planuje się zwiększyć aktywność społeczną i gospodarczą mieszkańców, poprzez dodanie do istniejącej kubatury Centrum Informacji Turystycznej nowej bryły spełniającej funkcję gastronomiczną oraz wprowadzenie dużej ilości miejsc siedzących na obszarze płyty rynku. Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie przestrzeni w mieście z lepszym układem komunikacyjnym, z interesującymi rozwiązaniami projektowymi, atrakcyjnymi elementami małej architektury, ale przede wszystkim odnowienie istniejącej tkanki miejskiej oraz wprowadzenie nowej jakości w daną przestrzeń.

 

 

Trzecie ważne dla miasta przedsięwzięcie rewitalizacyjne to budowa garażu zamkniętego, dwupoziomowego przy ul. Ks. Łazarskiego. Lokalizacja budowy garażu zamkniętego znajduje się na terenie obecnego parkingu. Obiekt obejmować będzie usługi publiczne. Forma architektoniczna budynku jest zharmonizowana z istniejącymi budynkami sąsiednimi tj. ołtarzem letnim Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Budynek wykonany w technologii żelbetowej. Obiekt dostępny będzie od ul. ks. Łazarskiego (wjazd i wejście) oraz od strony północnej (placu kościelnego) i wschodniej z możliwością dojścia do płyty rynku. Planowany garaż w zamierzeniu zamawiającego ma rozwiązać problem z parkowaniem pojazdów na terenie centrum miasta Limanowa w trakcie organizowania imprez okolicznościowych, obchodów rocznic, świąt państwowych i religijnych oraz w dni powszednie w godzinach działalności urzędów, sklepów i punktów usługowych. Poza tym sanitariaty zlokalizowane na terenie parkingu, jako ogólnie dostępne poprawią sytuację w zakresie dostępności do tego typu urządzeń w centrum miasta Limanowa i dadzą możliwość przeorganizowania płyty rynku (na której obecnie znajdują się podziemne toalety publiczne). W skład pomieszczeń i zaplanowanych funkcji weszły: miejsca parkingowe ogółem – 270 (w tym 7 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych), w tym garaż zamknięty na 161 miejsc i 109 miejsc zlokalizowanych na dachu w/w garażu. Ponadto zaplanowano 20miejsc parkingowych dla rowerów, toalety, dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych, dwie wydzielone klatki schodowe oraz pomieszczenie techniczne. Powyższe działania rewitalizacyjne przewyższają możliwości finansowe miasta, dlatego też, jak już wspomniano na wstępie, trwa opracowywanie wniosku o dofinansowanie zadań ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wniosek zostanie złożony w czerwcu i potrzeba będzie poczekać kilka miesięcy na jego ocenę.

 

 

 

 

Tagi