Zaproszenie na Sesję Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na LIV Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 31 sierpnia 2017 r., o godzinie 10 00.Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienia osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
b. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
c. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Limanowa służebnościami przesyłu.  
9. Inicjatywy uchwałodawcze.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Miasta
   mgr Jolanta Juszkiewicz

Tagi