Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2017 roku. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych wnioski można złożyć w terminie do dnia 15 października 2017

 

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina, zdarzenie losowe. Wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej - pokój nr 5 w godzinach od 8.00 do 15.00.   Ponadto informujemy, że kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.  

Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.pdf

Wykaz artykułów zaliczających się do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.pdf

Dokumenty potrzebne do wniosku o stypendium szkolne.pdf

 

 

 

Tagi