Transmisja online sesji Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na LV Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 29 września 2017 r., o godzinie 10.00.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

4. Wystąpienia osób zaproszonych.

5. Pytania radnych do osób zaproszonych.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.

b. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2017 do 2032.

c. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym należności stanowiących dochody budżetu Miasta Limanowa. 

d. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Limanowa oraz pomieszczeń tymczasowych.

e. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Limanowa na realizację bieżących zadań oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Limanowej.

f. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego.

g. w sprawie przyznania tytułu i medalu Za Zasługi dla Miasta Limanowa.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania spraw zleconych przez Radę – podjęcie uchwał.

10. Inicjatywy uchwałodawcze.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa

            Jolanta Juszkiewicz

 

 

Tagi