Apel Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa apeluje do wszystkich mieszkańców, a w szczególności do tych, u których nastąpiła już wymiana źródła ogrzewania o przekazanie takiej informacji do urzędu.

 

 

APEL BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

Program ochrony powietrza (POP) dla województwa małopolskiego przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego: 23 stycznia 2017 r. zakłada osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

Cele te- gminy mają osiągnąć poprzez:

·         Realizacje gminnych programów ograniczania niskiej emisji– eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe,

·         Rozbudowe i modernizacja sieci ciepłowniczych i sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników,

·         Termomodernizacje budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej,

·         Ograniczenie emisji z transportu,

·         Ograniczenie emisji przemysłowej,

·         Edukacje ekologiczną mieszkańców,

·         Poprawę warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych.

·         Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem

Przeprowadzone powyżej wymienione inwestycje w zakresie wymiany ogrzewania budynków, przeprowadzenia termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii należy wprowadzić poprzez oprogramowanie wspomagające inwentaryzację ogrzewania budynków.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Limanowa apeluje do wszystkich mieszkańców, a w szczególności do tych, u których nastąpiła już wymiana źródła ogrzewania o przekazanie takiej informacji do urzędu. Można dokonać takiego zgłoszenia poprzez formularz ankiety załączony poniżej i przesłanie pod adres mailowy: emol@miasto.limanowa.pl lub telefonicznie 18 337 20 54 wew. 164

Jednocześnie apeluje się o BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych, przestrzeganie uchwały antysmogowej, a także stosowanie paliw zgodnych z uchwałą.

Prawo ochrony środowiska Art.334:

Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów luz zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny. Grzywna za popełnienie wykroczenia może wynosić od 20 do 5000zł

Oznacza to grzywnę za palenie :

·          Mułem węglowym

·          Flotami węglowymi

·          Drobnym miałem węglowym

·          Zawilgoconym węglem

Zgłoszenia naruszenia przepisów dotyczących spalania odpadów  przyjmowane są pod dedykowanym nr :18 3372054 wew.,162

 

formularz ankiety

 

 

 

 

Tagi