XIII Slalom Gigant o Puchar Burmistrza Miasta Limanowa

Serdecznie zapraszamy miłośników białego szaleństwa do zapisów na amatorskie zawody narciarskie XIII Slalom Gigant o Puchar Burmistrza Miasta Limanowa, które odbędą się w piątek - 23 lutego 2018 r. na stacji narciarskiej Limanowa Ski.
Zgłoszenia (imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, adres zamieszkania, kategoria, nr telefonu, adres e-mail) Załącznik nr 1 do Regulaminu należy kierować osobiście do Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki lub mailowo na adres:
sport@miasto.limanowa.pl w terminie do dnia 21 lutego 2018 r. do godz. 12.00 Nie przewiduje się zapisów w dniu zawodów.
 
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona (100 zawodników), decyduje kolejność zgłoszeń.


 

REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH

XIII SLALOM GIGANT

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

Stacja Narciarska  – Limanowa-Ski – 23 lutego 2018 r.

§ 1

To amatorskie zawody w narciarstwie alpejskim (slalom gigant) dla osób niezrzeszonych w klubach.

Organizatorem zawodów jest Urząd Miasta Limanowa. 


§ 2

Cel zawodów:

Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja środowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego. 


§ 3

Termin i miejsce zawodów:

23 lutego 2018 r. – Stacja Narciarska Limanowa - Ski

Planowane rozpoczęcie zawodów - godz. 10.00.

Wydawanie numerów startowych w dniu zawodów w godz. 8.30 – 9.30 – w biurze zawodów. 

§ 4

Konkurencje:

Slalom Gigant – jeden zjazd.

Zgłoszenia (imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, adres zamieszkania, kategoria, nr telefonu, adres e-mail) Załącznik nr 1 do Regulaminu należy kierować osobiście do Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki lub mailowo na adres: sport@miasto.limanowa.pl  w terminie do dnia 21 lutego 2018 r. do godz. 12.00. Nie przewiduje się zapisów w dniu zawodów.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona (100 zawodników), decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu prosimy o wypełnienie i dostarczenie w dniu zawodów przy odbiorze numerów startowych.


§ 5

Warunki uczestnictwa:

 • terminowe zgłoszenie udziału,
 • odebranie numeru startowego w dniu zawodów w godz. 8.30 – 9.30 – w biurze zawodów,
 • dostarczenie Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu w dniu zawodów przy odbiorze numerów startowych,
 • posiadanie odpowiednich umiejętności narciarskich i dobrego stanu zdrowia,
 • dzieci i młodzież szkolna za pisemna zgodą rodziców lub prawnych opiekunów – dostarczona w dniu zawodów,
 • dzieci i młodzież do lat 18 – obowiązkowo kaski ochronne,
 • w zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które nie posiadają licencji zawodniczej PZN, PZS lub ISF oraz nie są zrzeszone w klubach. 

§6

Kategorie:

Kobiety
A. 2008 i młodsze
B. 2007 - 2005
C. 2004 - 2002
D. 2001 - 1969
E. 1968 i starsze

Mężczyźni
A. 2008 i młodsi
B. 2007 - 2005
C. 2004 - 2002
D. 2001 - 1969
E. 1968 i starsi

§ 7

Planuje się jeden przejazd dla każdego zawodnika, klasyfikacja zawodów zostanie przeprowadzona na podstawie czasu, w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zawodnicy startują począwszy od najmłodszej grupy dziewcząt i chłopców.


§ 8

Nagrody:

Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody rzeczowe oraz puchary i dyplomy.

Nagrody zostaną rozdane na uroczystych zakończeniach zawodów, które będą przeprowadzone w dwóch etapach: po zjeździe i klasyfikacji uczestników kategorii A i B oraz po zjeździe i klasyfikacji uczestników kategorii C, D i E.


§ 9

Koszty udziału i ubezpieczenie:

 1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki wynikające z winy uczestników zawodów.
 2. Organizatorzy pokrywają koszt jednego przejazdu.
 3. Każdy uczestnik oświadcza i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność.
 4. Zawodnicy biorący udział w zawodach są ubezpieczeni na własny koszt.
 5. Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Opiekunowie lub rodzice dzieci odpowiedzialni są za bezpieczeństwo sprzętu narciarskiego zawodników oraz zapewnienie odpowiedniego ubioru.
 2. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 3. Pobranie numeru startowego przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. W przypadku złych warunków atmosferycznych (śniegowych) organizator ma prawo odwołać zawody w dniu poprzedzającym zawody, a nawet w dniu zawodów mając na uwadze bezpieczeństwo startujących.
 5. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz ciepły posiłek.

§ 11

Pozostałe przepisy reguluje Narciarski Regulamin Sportowy. 


§ 12

Interpretacja regulaminu

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi zawodów.

 

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy

ZAWODY NARCIARSKIE

XIII SLALOM GIGANT

 

 

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

Stacja Narciarska  – Limanowa-Ski – 23 lutego 2018 r.

 

Imię                                                    ….............................................................................................................................

Nazwisko                                           …..............................................................................................................................

Kategoria                                          …..............................................................................................................................

Data urodzenia (dd.mm.rrrr)                    …..............................................................................................................................

Adres zamieszkania                         …..............................................................................................................................

Numer telefonu                                …..............................................................................................................................

Adres e-mail                                     …..............................................................................................................................

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………… pesel ……………………. wyrażam zgodę i ponoszę pełną odpowiedzialność za swój start lub start mojego dziecka  ………………………………………………………...............……………………………...............................

 

 

w zawodach narciarskich XIII SLALOM GIGANT O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA, które odbędą się 23 lutego 2018 r. na Stacji Narciarskiej Limanowa Ski.

 

 

 

Oświadczam również, że nie posiadam (moje dziecko nie posiada) licencji zawodniczej PZN, PZS lub ISF  oraz nie jestem (moje dziecko nie jest) zrzeszony w klubie sportowym.


Do pobrania:

 - Regulamin
 - Formularz zgłoszeniowy
 -
Oświadczenie

 

Tagi