Wręczono odznaczenia miejskie

Podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2018 r. wręczono odznaczenia miejskie, przyznane przez Radę Miasta Limanowa, osobom zasłużonym za działalność dla dobra miasta i jego mieszkańców.

 


Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Juszkiewicz zaprosiła na scenę wyróżnione osoby i wspólnie z Burmistrzem Miasta Władysławem Biedą wręczyli odznaczenia "Za Zasługi dla Miasta Limanowa": Urszuli Nowogórskiej - Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego, Stanisławowi Sorysowi - Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego oraz Leszkowi Zegzdzie - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Rada Miasta Limanowa przyznała odznaczenia w dowód uznania za zaangażowanie w pomoc dla Miasta Limanowa przy realizacji najważniejszych inwestycji z zakresu rewitalizacji i realizacji strategii rozwoju miasta.

 


Urszula Nowogórska
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Pracuje w następujących komisjach i zespołach: Komisja Główna - przewodnicząca komisji, Komisja Ochrony Zdrowia - członek komisji, Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich - członek komisji, Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą - członek komisji, Zespół Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich oraz Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki SWM ds. Małopolskiej Pasieki Edukacyjnej - członek zespołu.
Z wykształcenia pielęgniarka, ukończyła następnie studia z zakresu politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zawodowo związana z Urzędem Gminy Limanowa, pracuje w wydziale inwestycji i zamówień publicznych. Zaangażowała się w działalność polityczną w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2006 roku uzyskała mandat radnej sejmiku małopolskiego III kadencji. W 2010 przez kilka ostatnich miesięcy tej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej sejmiku. Radną wojewódzką z listy PSL została ponownie po czteroletniej przerwie w 2014 r. Po raz drugi objęła wówczas stanowisko przewodniczącej sejmiku na okres V kadencji samorządu wojewódzkiego. Pani Urszula Nowogórska żywo interesuje się rozwojem naszego miasta, zna jego problemy, zawsze jest otwarta na rozmowę i poradę pomoc. Zaangażowanie Pani Urszuli Nowogórskiej w pomoc dla Miasta Limanowa zaowocowało otwarciem możliwości dla naszego miasta w realizacji najważniejszych inwestycji z zakresu rewitalizacji, a także strategii rozwoju Miasta. Jest osobą pośredniczącą w przekazywaniu problemów Miasta oraz jego orędowniczką  na szczeblu Zarządu Województwa Małopolskiego.
   

 

Leszek Zegzda
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Urodził się w Krakowie, a od młodych lat mieszka w Nowym Sączu. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1990–2002 zasiadał w zarządzie miasta Nowy Sącz. Od 1993 przez trzy kadencje pełnił funkcję wiceprezydenta tego miasta. W 2003 założył i do 2007 kierował Instytutem „Europa Karpat” przy Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”. Został także prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nowym Sączu oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Greenworks Nasze Karpaty, zajmującym się zrównoważonym rozwojem i ochroną dziedzictwa przyrodniczego.
Był związany z Akcją Wyborczą Solidarność. W 2001 wstąpił do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Zasiadał w radzie politycznej działającego w latach 2002–2003 SKL-Ruch Nowej Polski. Później przystąpił do Platformy Obywatelskiej. W 2002 uzyskał mandat radnego sejmiku województwa małopolskiego, do 2006 był jego wiceprzewodniczącym, w 2010 i w 2014 był wybierany na kolejne kadencje. W 2007 objął stanowisko wicemarszałka województwa, zajmował je przez trzy lata. Przewodniczy klubowi radnych PO w sejmiku wojewódzkim. Po wyborach samorządowych w 2014 został członkiem zarządu województwa małopolskiego V kadencji, właściwym do spraw: sportu, turystyki, kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, wdrażania RPO WM 2014-2020  infrastruktury drogowej.   W ramach działalności w samorządzie był inicjatorem Kongresu Kultury Regionów, a także pomysłodawcą Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. W 2016 odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
Pan Leszek Zegzda w Zarządzie Województwa Małopolskiego reprezentuje Subregion Sądecki, którego częścią jest również Miasto Limanowa. To Pan Leszek Zegzda na posiedzeniach Zarządu Województwa przedstawia, omawia i uzasadnia zgłaszane przez nas wnioski o środki unijne, które płyną poprzez struktury Województwa Małopolskiego. Jest osobą otwartą na współpracę, zawsze życzliwą, służącą dobrą radą. Jego wsparcie dla Miasta Limanowa zaowocowało otwarciem możliwości realizacji przez nasz samorząd najważniejszych inwestycji z zakresu rewitalizacji a także strategii rozwoju Miasta oraz poprawy infrastruktury rekreacyjnej i kultury.
 

 

Stanisław Sorys
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Urodził się  w Lichwinie. Od lat jego działalność zawodowa i społeczna związana jest szczególnie z powiatem tarnowskim. Ukończył studia na Wydziale Administracyjno-Prawnym w Rzeszowie Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych z socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W latach 1994–1998 był radnym gminy Pleśna, zasiadał w Komisji Oświaty, Kulturyi Sportu. Następnie do 2002 sprawował mandat radnego powiatu tarnowskiego. Od 2002 do 2006 pełnił funkcję wójta gminy Pleśna. W latach 2004–2007 był wiceprezesem Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. W 2007 objął stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 28 grudnia tego samego roku został powołany na urząd wicewojewody małopolskiego. Jest działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
W 2010 został wybrany do Sejmiku Województwa Małopolskiego i w tym samym roku objął funkcję członka zarządu województwa małopolskiego. Z ramienia PSL kandydował w 2011 i 2015 do Sejmu, a w 2014 do Parlamentu Europejskiego. W 2014 uzyskał ponownie mandat radnego województwa, pozostał także w składzie zarządu województwa, awansując na stanowisko wicemarszałka. Jest członkiem zarządu właściwym do spraw: geodezji, rynku pracy, wdrażania RPO WM 2014-2020 w części EFRR,MRPO 2007-2013, programów europejskich, rozwoju obszarów wiejskich (w tym wdrażania PROW), realizacji programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, zarządzania RPO WM 2014-2020.
Pan Marszałek Stanisław Sorys to osoba bardzo zaangażowana w rozwój  naszego województwa, a będąc odpowiedzialnym za fundusze europejskie całego województwa potrafi znaleźć czas na spotkanie w sprawach dotyczących Miasta Limanowa. Z dużym zainteresowaniem i uwagą podchodzi zawsze do naszych spraw, stara się zrozumieć nasze potrzeby. Jest zawsze gotów wspierać nasze inicjatywy. Jego pomoc dla Miasta Limanowa zaowocowała otwarciem możliwości realizacji przez nasz samorząd najważniejszych inwestycji z zakresu rewitalizacji, a także realizacji strategii rozwoju miasta.

Tagi

GALERIA