STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

 

Dobra strategia jest wielką pomocą w prowadzeniu długofalowej polityki rozwoju regionu, współcześnie strategia to warunek konieczny, aby wejść na ścieżkę szybkiego rozwoju regionu. Istnienie strategii, wytyczenie celów i zadań to podstawa ubiegania się i pozyskiwania pozabudżetowych środków w tym środków unijnych.

Miasto Limanowa posiada opracowaną strategię rozwoju miasta. We współpracy z krakowskim Centrum Doradztwa Strategicznego odbyły się warsztaty strategiczne, w których udział wzięli liderzy lokalni: przedstawiciele władz lokalnych, radni, urzędnicy samorządowi, przedstawiciele życia publicznego, sektora biznesu i organizacji społecznych. Ustalono trzy priorytetowe kierunki rozwoju tj:

I - Limanowa centrum administracyjne regionu z rozwiniętymi funkcjami społecznymi i gospodarczymi

II - Rozwój turystyki

III - Wspieranie aktywności środowiska lokalnego

Wynikiem analiz i szerokich dyskusji było pojawienie się wielu nowych wyzwań i zadań jakie stoją przed społecznością limanowską celem zapewnienia w przyszłości właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
 
 
 
 
 
 
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LIMANOWA NA LATA 2014 - 2020
 
Strategia powstała z inicjatywy Burmistrza Władysława Biedy. W procesie  przygotowania strategii brało udział wiele zespołów ludzkich od których wymagano, aby dokument został  wypracowany, aby toczona była dyskusja nad szansami i kierunkami rozwojowymi Limanowej w kontekście zmian zachodzących w gminach sąsiednich, subregionie sądeckim oraz całym Województwie Małopolskim. Wymagano, aby strategia naszego miasta była postrzegana przez pryzmat kilku cech:

po pierwsze, aby była narzędziem rozwoju w czasie możliwym do wyobrażenia. Nie było naszą ambicją zaplanowania pakietu konkretnych zadań inwestycyjnych do realizacji w najbliższych latach. Jako samorząd dysponujemy już narzędziami dla planowania operacyjnego – to wieloletnie prognozy finansowe i zadaniowe budżety roczne. Tak organizowano zespół współpracowników, aby uzyskać wiedzę dotyczącą możliwych i jak najbardziej optymalnych dla Limanowej kierunków rozwoju w dłuższym horyzoncie czasowym niż dwa, trzy lata. Ze względu na fakt zaplanowania rozwoju województwa do roku 2020, również i my przyjęliśmy taki okres obowiązywania nowego dla Limanowej planu strategicznego.

po drugie, aby w swych rozwiązaniach uwzględniała zapisy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (wprowadzanie obszarów funkcjonalnych, jako nowego narzędzie rozwoju samorządów) oraz założeń dotyczących krajowej i regionalnej polityki rozwoju wobec miast. Jak wskazują dokumenty o charakterze strategicznym, w najbliższych dziesięcioleciach miasta staną się głównymi ośrodkami rozwoju w kraju, to od obszarów miejskich zależeć będzie w sposób bezpośredni jakość życia w otoczeniu miast. Wydaje się, że każde z miast – tych dużych, o strategicznym znaczenia dla kraju, i tych mniejszych konkurujących o swoją pozycję w wymiarze regionalnym – powinno myśleć o nowych, odważnych, ale osadzonych w naturalnych potencjałach kierunkach rozwojowych. Nowocześnie zarządzanie miasto nie może opierać się o politykę kontynuacji, wyzwań jest zbyt wiele: umiejętność identyfikowania problemów społeczno-gospodarczych oraz stałe monitorowanie zjawisk społeczno-przestrzennych, porządkowanie ładu przestrzennego, tworzenie nowych instrumentów rozwojowych miast to kwestie, dla których podczas prac nad strategią rozwoju poszukiwaliśmy rozwiązań.

po trzecie, aby realizowane podczas prac nad Strategią Rozwoju Miasta Limanowa 2014 – 2020 zadania były mocno osadzone w proces programowania rozwoju regionalnego obejmujące wyznaczenie kierunków rozwoju kraju zarówno w zakresie wydatkowania środków UE jak i planowania przestrzennego, a także przez Województwo Małopolskie w wymiarze regionalnym (prawne, programowe i proceduralne przygotowanie regionu do absorpcji planowanych dla Małopolski środków europejskich). Aby podejmowane w ramach strategii działania nie dotyczyły tylko formalnego opracowania dokumentu pn. strategia rozwoju miasta, ale pozwalały wypracować sposób myślenia o rozwoju Miasta w kontekście roku 2020.

Opracowując Strategię Rozwoju Miasta Limanowa na lata 2014 – 2020, liczymy, że pomoże w podejmowaniu decyzji dotyczących zarówno krótko jak i długoterminowych zadań i inwestycji Miasta. Pełny tekst strategii zostanie opublikowany po przyjęciu jej przez Radę Miasta.