RADA MIASTA

Rada Miasta z ustawą pełni rolę stanowiącą i kontrolną. Decyduje o najważniejszych sprawach dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta m.in.: uchwalanie statutu miasta, budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych itd.

Władza kontrolna Rady dokonuje się poprzez funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej, która sprawdza działalność Burmistrza Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności.

Na obraz pracy Rady składa się także udział radnych w pracach komisji Rady. Podstawowym założeniem każdej z komisji jest kierowanie się obyczajami demokratycznymi oraz wspieranie radnych w ich prawach i powinnościach, wypływających z zasady mandatu wolnego, a także z zasady reprezentacji.


Rota ślubowania


"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojego miasta i jego mieszkańców"

   


Od lewej: Janusz Kądziołka, Adam Król, Wiesław Sędzik, Walenty Rusin, Piotr Musiał, Adam Dębski, Leszek Woźniak, Antoni Dyląg, Jolanta Juszkiewicz, Stanisław Orzechowski, Jan Winiewski, Mieczysław Sukiennik, Irena Grosicka, Wojciech Struzik, Mateusz Wroński