SYSTEM OŚWIATY

 

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE


 
 

Podstawą aktualnego ustroju szkolnego jest podział na 3 główne formy organizacyjne:
- szkoła podstawowa;
- gimnazjum;
- szkoły ponadgimnazjalne
a na poziomie akademickim - 3 etapy kształcenia: licencjat, magisterium, doktorat.

 
Struktury edukacyjne, za które odpowiada Gmina
Rozpoczęcie obowiązkowej edukacji szkolnej poprzedzone jest rocznym przygotowaniem do szkoły tzw. "zerówką" (w naszym mieście "zerówki" prowadzone są w ramach przedszkoli oraz we wszystkich szkołach podstawowych).

  
  
Szkoła podstawowa
 
Szkoła podstawowa obejmuje nauką dzieci w wieku 7 - 12 lat. Nauka w niej trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy kształcenia:
    
I etap - kształcenie zintegrowane w klasach I - III - nauczanie początkowe.
Nauczanie początkowe stanowi łagodne przejście od wychowania rodzinnego i przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany, czyli bez podziału na odrębne przedmioty, a nawet na godziny lekcyjne w dotychczasowym znaczeniu.
Zajęcia z zakresu kształcenia polonistycznego, matematycznego, środowiskowego, technicznego oraz wychowania muzycznego, plastycznego i fizycznego prowadzi nauczyciel (czasami nauczyciele) według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Nauczyciel winien układać dzienny i tygodniowy plan zajęć w taki sposób, aby zachować ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności. Wskazane jest, aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy czas winien wynosić co najmniej 4 godziny.
    
II etap - kształcenie blokowe w klasach IV - VI
Na tym etapie edukacyjnym wprowadza się zajęcia w blokach tematycznych. Blok humanistyczny tworzą przedmioty: język polski, historia i społeczeństwo oraz sztuka (muzyka i plastyka). Na blok przyrodniczy o nazwie "przyroda" składają się wiadomości z zakresu biologii, geografii, fizyki i chemii.
Przydział godzin na dyscypliny pozostające w ramach jednego bloku powinien wynikać ze szczegółowych celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły.
Zajęcia w obrębie jednego bloku mogą być organizowane z odejściem od systemu klasowo-lekcyjnego.
Inne bloki tematyczne tworzą pojedyncze przedmioty: matematyka, język obcy, technika i informatyka, wychowanie fizyczne, religia (etyka), godziny wychowawcze.
  
Począwszy od etapu II wprowadza się tzw. ścieżki edukacyjne o charakterze wychowaczo-dydaktycznym:
 • Edukacja prozdrowotna,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Edukacja czytelnicza i medialna
Oraz cały cykl "wychowania do życia w społeczeństwie" obejmujący:
 • Wychowanie do życia w rodzinie,
 • Wychowanie regionalne - dziedzictwo kulturowe w regionie,
 • Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

Za realizację ścieżek edukacyjnych odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednie treści danej ścieżki. Częściowej realizacji tych treści można dokonać także w czasie odrębnych modułowych, kilkugodzinnych zajęć.
Zwieńczeniem dwóch etapów edukacyjnych, czyli zakończeniem nauki w szkole podstawowej, powinien być sprawdzian kompetencji, który nie będzie decydował o ukończeniu szkoły, lecz dostarczał wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego (uczniowi, jego rodzicom i nauczycielom) informacji o osiągnięciach i brakach do usunięcia.
 

Gimnazjum
 
III etap - gimnazjum z klasami I - III
Gimnazjum, jest to obowiązkowa szkoła ogólnokształcąca, trwająca 3 lata, a więc przeznaczona dla młodzieży w wieku 13-15 lat. Na tym etapie jest wprowadzana edukacja przedmiotowa, możliwie różnorodna, ale na poziomie podstawowym. Realizowane są następujące przedmioty nauczania: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, sztuka (plastyka, muzyka), język obcy, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, geografia, technika (i informatyka), wychowanie fizyczne, religia (etyka), godziny wychowawcze.
  
W gimnazjum obok przedmiotów nauczania wprowadza się następujące ścieżki edukacyjne, których treści włączane są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do realizowanego przez nich programu:
 • edukacja filozoficzna,
 • edukacja czytelnicza i medialna,
 • edukacja prozdrowotna,
 • edukacja ekologiczna,
 • edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie,
 • obrona cywilna,
 • integracja europejska,
  kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej.

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym zestawie programów nauczania.
Jednym z zadań tego cyklu będzie rozpoznanie zdolności i zainteresowań ucznia tak, aby po jej ukończeniu mógł dokonać racjonalnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej. Temu też celowi ma służyć egzamin końcowy kwalifikujący do liceum. Na tym etapie 16-letni absolwent gimnazjum, na podstawie sprawdzianu predyspozycji, będzie dokonywał pierwszego wyboru kierunku dalszego kształcenia.
Inne struktury edukacyjne podlegają samorządowi powiatowemu i wojewódzkiemu.