DOKUMENTY DO POBRANIA

 

BLANKIET DOWODU WPŁATY
W związku z likwidacją punktu kasowego w budynku Urzędu Miasta Limanowa z dniem 1 lipca 2011 r. przygotowano wypełnione blankiety dowodów wpłat.
Do pobrania: blankiet dowodu wpłaty
http://drukprzelewu.pl/

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

Aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do
Wyszukiwarki kodów PKD 2007.

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Formularz CEIDG-1 bez załączników
Załącznik CEIDG-MW
Załącznik CEIDG-RD
Załącznik CEIDG-RB
Załącznik CEIDG-SC
Załącznik CEIDG-PN
Załącznik CEIDG-POPR
Częściowy wykaz kodów PKD 2007, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Informacja o opłatach za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Oświadczenie
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 


GOSPODARKA GRUNTAMI I GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego przeznaczenie w planie zag. przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzające położenie lokalu mieszkalnego względem obszaru rewitalizacji

Wniosek o wydanie wpisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości lub części nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku

Wniosek o wydanie oświadczenia o udostępnienie nieruchomości do celów administracyjno- projektowych

Wniosek o zawarcie umowy na prace budowlane na nieruchomości Gminy Miasto Limanowa

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu/ gruntowej

 

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa:

- Wniosek, zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów w pozostałych sprawach niezwiązanych z zamierzeniem inwestycyjnym (dotyczy również osób fizycznych oraz bieżącego utrzymania)

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów w sprawach związanych z zamierzeniem inwestycyjnym

- Oświadczenie dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (obowiązkowy załącznik do podania o zezwolenie na usunięcie drzew, krzewów)

- Oświadczenie dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych o udzieleniu informacji m. in członkom spółdzielni mieszkaniowej (obowiązkowy załącznik do podania o zezwoleniu na usunięcie drzew, krzewów)

- Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (obowiązkowy załącznik do podania o zezwolenie na usunięcie drzew, krzewów)

- Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu Cywilnego (obowiazkowy załącznik do podania o zezwolenie na usunięcie drzew, krzewów)

 

 
Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wniosek o  wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA
Wniosek o wydanie warunków technicznych
Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z miejskich urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych
Protokół próby szczelności
Protokół montażu wodomierza
Protokół odbioru wodociągu
Protokół odbioru kanału sanitarnego
Protokół odbioru wodomierza
Protokół z podłączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci miejskiej
Protokół odłączenia zasilania w wodę
Protokół włączenia zasilania w wodę
Oświadczenie do ustalenia przeciętnego zużycia wody
Oświadczenie do ustalenia przeciętnego zużycia wody
Protokół kontroli urządzeń wod-kan na posesji
Protokół przekazania i rozliczenia wodomierza
Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
Protokół wymiany wodomierza
Protokół demontażu wodomierza
Protokół kontroli zaplombowania rozplombowania wodomierzademontażu wodomierza
Protokół zlecenia wymiany wodomierza nieeksploatowanego przez ZWiK

 

PODATKI
formularze podatkowe

              

WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST
Wniosek na sfinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych

Klauzula informacyjna dla mieszkańców

Oświadczenie dotyczące zgromadzenia odpadów zawierających azbest na terenie nieruchomości

      

ZGROMADZENIA PUBLICZNE
Wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym
 

 

 

 

Załatw sprawę w urzędzie szybko i sprawnie!

31 lipca została uruchomiona inicjatywa "Obywatel". Na stronie www.obywatel.gov.pl zostało udostępnionych 101 kart opisujących najbardziej popularne usługi publiczne, jakie administracja świadczy dla obywateli. Serwis OBYWATEL.GOV.PL powstał w ramach programu pl.ID - ważnego państwowego projektu informatycznego zrealizowanego wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki. Celem programu była budowa rozwiązań, dzięki którym wiele spraw w urzędzie załatwimy szybko i sprawnie.