Strona główna» Archiwum Wiadomości

Archiwum Wiadomości

Szukana fraza 
Utworzony po 
Utworzony przed 
 • 17-08-2017

  Odszedł ks. prałat Jan Bukowiec

  Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego Proboszcza Parafii Limanowa-Sowliny - ks. prałata Jana Bukowca. Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę o godzinie 15.00 kościele parafialnym w Sowlinach.

 • 17-08-2017

  „Góry to ludzie którzy je niosą w plecaku” – zakończył się OFPT 2017!

  Zakończył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej 2017. W ubiegłą niedzielę, 13 sierpnia, w parku miejskim w Limanowej, artyści z całej Polski zaprezentowali te najbardziej znane oraz autorskie utwory zaliczane do piosenki turystycznej. Publiczność zgromadzona pod sceną mogła poczuć klimat spotkań przy ognisku i podróży z plecakiem, dzięki muzyce oraz opowieściom podróżniczym, które wypełniły limanowski park.

 • 17-08-2017

  Młodsza siostra organów rozbrzmiała w limanowskiej Bazylice

  11 sierpnia, w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej miał miejsce drugi koncert w ramach tegorocznych XX Letnich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej. Wnętrze świątyni wypełniły dźwięki fisharmonii koncertowej – instrumentu unikatowego – przy którego klawiszach zasiadł jeden z nielicznych ekspertów w jego dziedzinie – Jan Hennig.

 • 17-08-2017

  Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

  Mniej niż 40% uprawionych Polek zgłosiło się do tej pory na bezpłatne badanie mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

 • 17-08-2017

  Przetarg na dzierżawę terenu pod stanowiska handlowe na płycie Rynku w Limanowej w celu sprzedaży okolicznościowej w dniach od 15 września 2017 r. do 22 września 2017 r.

    BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA O  G  Ł  A  S  Z  A  Przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod stanowiska handlowe na płycie Rynku w Limanowej w celu sprzedaży okolicznościowej w dniach od 15 września 2017 r. do 22 września 2017 r. Zainteresowani dzierżawą terenu pod stanowiska handlowe (zakłady, instytucje, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną i jej nie posiadające), mogą brać udział w przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia na dzienniku podawczym pokój nr 1 w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, do dnia 4 września 2017 r. do godziny 15 30  zgodnie z niżej wymienionymi warunkami.   Zgłoszenie powinno zawierać: 1.      Nazwę oferenta i jego siedzibę. 2.      Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta. 3.      Datę sporządzenia oferty. 4.      Własnoręczny podpis oferenta. 5.      Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub odpis z rejestru przedsiębiorców zawierający w przedmiocie działalności sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach. 6.      Dowód wpłaty w wysokości 250,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004. W razie wydzierżawienia któregoś ze stanowisk wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłych należności, a w przypadku nie podpisania umowy przez oferenta wadium przepada. Jeśli oferent nie wylicytuje żadnego stanowiska handlowego wadium podlega zwrotowi. 7.      Nie spełnienie któregoś z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.   Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, sala narad nr 19.  Przetarg polegać będzie na licytacji przez oferentów wysokości stawki dzierżawy za 1 stanowisko handlowe ( 4-5 m2 ) na cały okres odpustu. Licytacja będzie odrębna dla każdego stanowiska. Z lokalizacją stanowiska można się zapoznać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa. Wywoławcza stawka opłaty wynosić będzie 540,00 zł. brutto za 1 stanowisko. Stawka zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%. Aby przetarg dał rozstrzygnięcie oferent musi przystąpić do licytacji i zaoferować kwotę większą od wywoławczej minimum o jedno przystąpienie. Stanowisko zajmuje ten oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę. Postąpienia minimalne w licytacji 10,00 zł. brutto.  Osoby, które przetarg wygrają zobowiązane są w terminie do dnia 14 września 2017 r. do stawienia się w Urzędzie Miasta Limanowa w celu pobrania blankietu wpłaty za wylicytowanie stanowisko handlowe, uregulowania należności oraz podpisania umowy dzierżawy. Do opat wnoszonych po w/w terminie będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej. Teren po dzierżawie terenu należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego do dnia 22 września 2017 r. do godz. 24. Dodatkowe informacje o przetargu udziela Urząd Miasta Limanowa – Wydział Gospodarki Komunalnej pokój nr 32 oraz telefonicznie pod nr (018) 337-20-54  wew. 181. Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.  

 • 17-08-2017

  Trwają prace związane z termomodernizacją budynków miejskich

  Miasto uzyskało dofinansowanie zadań modernizacji energetycznej dziewięciu budynków użyteczności publicznej, w tym: czterech Zespołów Szkół Samorządowych, dwóch Miejskich Przedszkoli, Żłobka Miejskiego, Urzędu Miasta, a także miejskiego budynku przy ul. Spacerowej.

 • 16-08-2017

  Zmiany w zakupie i korzystaniu z karnetu na Pływalni Limanowskiej

  Jeszcze do 5 października 2017 r. można wymienić w kasie stare karnety na Pływalnię i otrzymać nowe. To zmiany jakie mają poprawić funkcjonowanie placówki sportowej i zaoszczędzić w kieszeni Klienta.

 • 14-08-2017

  Szukamy właściciela lub opiekuna dla psa

  Szukamy właściciela lub opiekuna dla pieska, który w dniu wczorajszym zsunął się do potoku Mordarka w Limanowej. Mieszkańcy pomogli mu wydostać się na brzeg i chwilowo zaopiekowali się nim.

 • 14-08-2017

  Nocna wędrówka na Miejską Górę

  W sobotę, po raz kolejny, Miejska Góra została zdobyta w ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”. Dzielna grupa piechurów, pod opieką przewodnika PTTK, wyruszyła z limanowskiego rynku o godzinie 21:00. Turyści docierali do celu również z innych stron, w sumie pod Krzyż dotarło około 200 osób.

 • 11-08-2017

  Informacja dotycząca wyprawki szkolnej

  Informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych: Uchwały nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych / Dz.U.2017.1457 z dnia 2017.07.28 /. 1. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły. 2. Termin składania wniosków w szkołach – do 08 września 2017 r. 3. Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy. I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową: 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego – będzie udzielana uczniom: 1) słabowidzącym, 2) niesłyszącym, 3) słabosłyszącym, 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7 - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018: 1. do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, 2. do klasy I branżowej szkoły I stopnia, 3. do liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 2. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również - pomoc w formie dofinansowania udzielana będzie również na zakup materiałów edukacyjnych. UWAGA Nie dotyczy to uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy II i III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. II. Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić: III.  Procedura przyznawania pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym  również materiałów edukacyjnych) jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. 2. Wnioski są dostępne w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. 3. Rodzic lub prawny opiekun składa wniosek u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do 08 września 2017 r. 4. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 5. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły. 6. Zwrot następuje  po przedłożeniu dowodu zakupu: - faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), - rachunku, - paragonu, - oświadczenia o zakupie odpowiednio  podręczników lub materiałów edukacyjnych. Do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. 7. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości przyznanej pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: - imię i nazwisko ucznia; - nazwę i adres szkoły; - klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, - wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych; - kwotę zakupu; - datę zakupu; - czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne. 8. Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. –„Wyprawka szkolna” można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-wyprawka-szkolna-przyjety-przez-rade-ministrow.html

Strony :  2  3  4  5  6  7