2015

 • 26-01

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.01.2015 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Miejskiej Góry” w Limanowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • 06-02

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.02.2015 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej”.

 • 06-02

  Obiweszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.02.2015 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Rachwała w Limanowej”.

 • 04-03

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.03.2015 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3.03.2015 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa stacji paliw płynnych na działkach nr ew. 276/2 i 277/2 obr. ew. 5 przy ul. Targowej w Limanowej”.

 • 24-03

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.03.2015 r.

  Zawiadamia się, że na wniosek Miasta Limanowa wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

 • 20-04

  Ogłoszenie Burmistrz Miasta Limanowa z dnia 20.04.2015 r.

  Ogłoszenie Burmistrz Miasta Limanowa z dnia 20.04.2015 r.

 • 14-05

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.05.2015 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że w związku z uzupełnieniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie- Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej o potwierdzenie zajętego stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

 • 06-07

  Obiweszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.07.2015 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.07.2015 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzonego oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia"

 • 10-08

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.08.2015 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że w dniu 10.08.2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. "Budowa pawilonu stacji paliw przy ul. Jana Pawła II na działkach nr ewid. 190/2, 186 obr. 5 m. Limanowa

 • 21-08

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta limanowa z dnia 21.08.2015 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że w dniu 21.08.2015 roku zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

 • 17-09

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.09.2015 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia się, że w dniu 20 marca 2014 roku do Burmistrza Miasta Limanowa wpłynął wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej wytwórni materiałów do budowy dróg o instalację do produkcji masy bitumicznej planowanej do realizacji w Limanowej na działce nr ew. 380/50 obr. ew. 3 w Limanowej”

 • 14-10

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.10.2015 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 9.10. 2015 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

 • 14-10

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.10.2015 roku

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9.10.2015 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

 • 27-10

  Obwieszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27.10.2015 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.10.2015 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Prowadzenie odzysku odpadów tworzyw sztucznych” w istniejącym zakładzie zlokalizowanym w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 28 na terenie działek nr ew. 92/1 i 92/3 obr. ew. 7 w Limanowej”.

 • 13-11

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.11.2015 r.

  Zawiadamia się, że od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” wpłynęło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu adwokata Wojciecha Gąsiorowskiego pełnomocnika części stron postępowania administracyjnego.

 • 20-11

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.11.2015 r.

  Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że zostało przesłane odwołanie od decyzji środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego u budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia".

Archiwum Wiadomości >>