Wszystkie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.07.2018 r.

0607 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.07.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że od decyzji znak: ZP.6220.8.2015 z dnia 4.06.2018 roku, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” wpłynęło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.06.2018 r.

0706 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 4.06.2018 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.06.2018 r.

0706 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4.06.2018 roku, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”.

Obwieszczenie z dnia 20.03.2018

2103 Obwieszczenie z dnia 20.03.2018

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania administracyjnego że zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

2002 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa dot. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” obejmującego teren w rejonie działek nr: 53/13 i 53/15 (obręb 7).

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

2301 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrza Miasta Limanowa informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23.01.2018 roku

2501 Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23.01.2018 roku

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia strony postępowania, że w dniu 22.01.2018 ponownie zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie- Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wód Polskich o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.07.2018 r.

1207 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.07.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia, że przesłał odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

archiwum wiadomości