Burmistrz Władysław Bieda - laureatem rankingu „Perły Samorządu 2012”

Burmistrz Władysław Bieda został wybrany jako trzeci z dziesięciu burmistrzów w skali kraju wyróżniających się działalnością w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, zadań z zakresu ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji.

 

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej przeprowadziła ogólnopolski ranking "Perły Samorządu 2012", który jest pewnym rozwinięciem rozpoznawalnego już w środowisku samorządowym projektu "Europejska Gmina - Europejskie Miasto". Ideą rankingu było wybranie 5 najlepszych prezydentów, 10 burmistrzów i 15 wójtów oraz odpowiednio w ramach 5, 10 i 15 miejsc, gmin wiejskich, miast poniżej 100 tys. mieszkańców i miast powyżej 100 tys. mieszkańców wyróżniających się szczególną działalnością w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji. Wybór odbył się w skali kraju. Przedstawiciele Gazety Prawnej zbierali informacje przez kilka ostatnich miesięcy od poszczególnych samorządów zadając im pytania w specjalnie przygotowanych ankietach. – Staraliśmy się dowiedzieć, co gminy rzeczywiście robią dla swoich mieszkańców by ułatwić im kontakty z urzędem, a także uczynić lepszym i przyjemniejszym życie na danym terenie – tłumaczy Zofia Jóźwiak z Gazety Prawnej.

 

Przy wyborze najlepszych samorządowców (prezydentów, burmistrzów i wójtów) oceniano: kadencyjność; inicjatywy społeczne; aktywność w sieci, w mediach oraz w strukturach samorządowych; łatwy dostęp urzędu dla petentów w tym e-urząd i dostosowanie go dla niepełnosprawnych, ilość złożonych wniosków o finansowanie zewnętrzne oraz ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie; stan zatrudnienia w urzędzie – różnica między początkiem kadencji a sierpniem 2012 r.


 

W kategorii, w której wybierano najlepsze samorządy, ocenie poddawano:

 

W aspekcie inwestycji infrastrukturalnych:

1. Liczbę rozpoczętych (w tym zakończonych i niezakończonych) inwestycji infrastrukturalnych; ocena w skali kadencji.
2. Wydatki na inwestycje infrastrukturalne w przeliczeniu na jednego mieszkańca:

a. zrealizowane wg faktycznych kosztów
b. realizowane wg kosztów zakładanych
c. ocena w skali kadencji

3. Liczbę osób korzystających z danej inwestycji
4. Ilość środków zewnętrznych pozyskanych na inwestycje (w tym unijnych i pozostałych); ocena w skali kadencji.

 

W aspekcie działalności z zakresu ochrony środowiska:

 

1. Procent budżetu przeznaczony na ochronę środowiska; ocena w skali kadencji
2. Procent budżetu wydany na ochronę środowiska; ocena w skali kadencji
3. Inicjatywy w zakresie ochrony przyrody (pomniki przyrody, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszar NATURA 2000)
4. Inicjatywy w zakresie ochrony zwierząt – czy zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt gmina ma wdrożony regulamin
5. Inicjatywy związane z zagospodarowaniem odpadów.

 

Pytano, czy:


a. w gminie wdrożono selektywną zbiórkę odpadów,
b. selektywna zbiórka odpadów jest bezpłatna,
c. gmina organizuje nieodpłatnie zbieranie odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

 

W aspekcie turystyki, sportu i rekreacji

 

1. Procent budżetu przeznaczony na turystykę, sport i rekreację, w tym na promocję z tym związaną; ocena w skali kadencji.
2. Procent budżetu wydany na turystykę, sport i rekreację - w tym na promocję z tym związaną; ocena w skali kadencji.
3. Bazę rekreacyjną dostępną bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców (chodzi o ilość takich punktów).
4. Liczbę nowoutworzonych miejsc pracy w sektorze turystyki, sportu i rekreacji; oceniamy w ramach kadencji
5. Ilość zorganizowanych imprez z zakresu turystyki, sportu i rekreacji; oceniamy w skali ostatniego roku kalendarzowego

 

I tak na podstawie analiz Burmistrz Władysław Bieda został trzecim z dziesięciu burmistrzów - laureatów rankingu „Perły Samorządu 2012”. Ogłoszenie wyników rankingu nastąpiło podczas gali finałowej 17 stycznia 2013 r. w Warszawie w Pałacu Prymasowskim.

 

Ranking, listy wyróżnionych opublikowane zostały w tygodniku "Samorząd i Administracja", a relacja z gali finałowej zamieszczona będzie w Dzienniku Gazeta Prawna.

 

 

 

 


źródło: edgp.gazetaprawna.pl

 

 

Tagi