REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO ROZPOCZĘTA

18 maja br. w limanowskim magistracie podpisano umowę na pierwszą z trzech inwestycji rewitalizacyjnych miasta zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Jabłonieckiego oraz Parku Miejskiego. Postępowanie przetargowe wygrała firma WOLIMEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe z Limanowej.

Umowę podpisał właściciel firmy WOLIMEX - Eugeniusz Wojak. Miasto Limanowa reprezentował Burmistrz Władysław Bieda, Zastępca Burmistrza Wacław Zoń oraz Skarbnik Miasta Irena Gawlik.Wybrany w drodze postępowania przetargowego wykonawca spełnił wszystkie warunki postępowania wg kryteriów ceny i okresu gwarancji jakości. Koszt wykonania inwestycji ostatecznie opiewa kwotę brutto 16 552 110 zł, a okres gwarancji obejmuje 60 miesięcy. Zadanie podzielone jest na trzy części:

Część 1 na kwotę 6 129 090 zł
Tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem Parku Miejskiego
Część 2 na kwotę 7 555 890 zł
Zagospodarowanie terenu przy potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem Parku Miejskiego
Część 3 na kwotę 2 867 130 zł
Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych na terenie miasta Limanowa

Pierwsza część inwestycji możliwa jest do realizacji, dzięki pozyskaniu przez samorząd środków zewnętrznych z Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Os priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Część druga inwestycji  współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020.

Trzecia część inwestycji zrealizowana będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne, Oś 6 Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na listopad 2019 roku.

Przypominamy, że miasto uzyskało 13,7 mln zł dofinansowania na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowane zostaną trzy zadania: rewitalizacja rynku, przebudowa i rozbudowa parkingu zamkniętego dwupoziomowego przy ul. Ks. Łazarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz część 2 inwestycji tworzenie i odnowienie zieleni przy potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem Parku Miejskiego oraz budowa infrastruktury.


 

Tagi