Absolutorium dla Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy

29 czerwca 2018 r. w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbyła się LXXIII Sesja Rady Miasta. Jednym z ważniejszych punktów obrad było rozpatrzenie sprawozdań z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta oraz udzielenie Burmistrzowi absolutorium.

 

Porządek obrad przewidywał przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Limanowa, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej. Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami radni podjęli dyskujsję wprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Limanowa absolutorium.

 

 

Radni Miasta Limanowa byli jednogłośni podejmując Uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2017 rok.

 

Burmistrz podziękował Radnym za pracę i cierpliwość na komisjach i podczas sesji, które czasem były organizowane kilka razy w miesiącu. Jednocześnie podkreślił, że na tak dobre wyniki Miasta Limanowa składa się wspólna praca wszystkich kierowników i pracowników Urzędu Miasta Limanowa oraz instytucji i placówek oświatowych.

 

Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez Miasto Limanowa.

 

 

 

Tagi

GALERIA