Zmiany w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł

Poniżej załączony został aktualny Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł wraz z zaktualizowanymi załącznikami.

Zaproponowane zmiany dotyczą procesu rekrutacji Uczestników/czek do projektu i umożliwiają zakwalifikowanie do projektu Kandydata/tki na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:

1.      Karty oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (załącznik nr 7 do Regulaminu),

2.      Zaświadczenia lekarskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 7a do Regulaminu

3.      Orzeczenia o niepełnosprawności, z którego zapisów wprost wynika niesamodzielność Kandydata/tki i potrzeba wsparcia w codziennej egzystencji.

Jeden z wyżej wymienionych dokumentów należy przedstawić na drugim etapie rekrutacji – podczas tzw.  Podstawowej oceny sytuacji materialno-życiowej w celu potwierdzenia spełnienia kryteria włączenia do projektu.

 

Pozostałe zapisy w Regulaminie pozostają bez zmian.

 

Przypominamy, że:

a.       zał. nr 2 – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie Kandydat do projektu przesyła wypełniony formularz do Biura projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego);

b.      zał. nr 7 – Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel wypełnia lekarz - tego załącznika Kandydat do projektu nie przesyła ponieważ jest on potrzebny na drugim etapie rekrutacji);

c.       zał. nr 7a – Zaświadczenie lekarskie - wzór wypełnia lekarz - tego załącznika Kandydat do projektu nie przesyła ponieważ jest on potrzebny na drugim etapie rekrutacji).

 

 

Informacje na temat projektu Małopolski Tele-Anioł:

http://www.miasto.limanowa.pl/pl/4906/14810/malopolski-tele-aniol.html

 

Więcej informacji można uzyskać:

1.      na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/teleaniol

2.      w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej w pokoju nr 7 oraz pod nr tel. 18 3371310.

 

 

Tagi