Nabór na stanowisko Instruktorów

   
Ogłoszenie
Nabór na stanowisko InstruktorówW związku z przystąpieniem Miasta Limanowa do projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktorów (2 osoby).

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:  Miasto Limanowa
TYTUŁ PROJEKTU: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa”
OGÓLNY ZAKRES ZLECENIA:  Prowadzenie szkoleń dla 264 mieszkańców Miasta Limanowa, w tym 30-tu osób z niepełnosprawnościami, z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

CELE PROJEKTU:
Cel główny: Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Limanowa.
Cel szczegółowy 1: Wzrost kompetencji cyfrowych 264 Mieszkańców Miasta Limanowa w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.
Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji cyfrowych 30 Mieszkańców Miasta Limanowa z niepełnosprawnościami w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.
Cel szczegółowy 3: Podniesienie potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji cyfrowych Miasta Limanowa.

TEMATYKA SZKOLEŃ:
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    Przeprowadzenie minimum 22 szkoleń dla mieszkańców miasta Limanowa w wieku 25-74 lata z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.
2.    Podstawą dla prowadzenia szkoleń będą przygotowane przez Operatora projektu (FRDL MISTiA oraz SEP Meritum) scenariusze szkoleń.

3.    Prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych szkoleń (tj. dzienniki zajęć, listy obecności, ankiety itp.).

TERMINY I MIEJSCE ORAZ LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH:
l . Zakładamy zrealizowanie 22 szkoleń lub więcej, jeśli szkolenia będą uruchamiane w niepełnych grupach (tj. mniej niż 12 osób), w wymiarze 352 h.
2.    Szkolenia będą realizowane w terminie od 02.11.2018 r. do 18.11.2019 r. (lub do dnia osiągnięcia wskaźnika przeszkolonych osób określonych w projekcie łącznie 264 osób) — według szczegółowego harmonogramu ustalanego na bieżąco przez Zamawiającego.
3.    Szkolenia realizowane będą w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Jordana 3 w Limanowej.

4.    Wszystkie szkolenia organizowane będą w dwóch trybach: 2 dni x 8 godzin (w weekendy) lub 4 dni x 4 godziny (w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych).

WYMOGI FORMALNE NA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW:
1. Kompetencje:
1)    Metodyczne:
a.    Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkoleń i między nimi.
b.    Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
c.    Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
d.    Umiejętność motywowania uczestników szkoleń.
2)    Techniczne:
a.    Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smart fony).
b.    Umiejętność korzystania z Internetu.
c.    Umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie.
d.    Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
e.    Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
f.    Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
g.    Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
3)    Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.
4)    Kandydat na instruktora musi mieszkać w mieście Limanowa lub nie dalej niż w promieniu 15 km od centrum Miasta Limanowa.
Brak spełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie niespełnieniem wymogów formalnych.


MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:
Formę papierową oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata i numerem kontaktowym oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa” na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta Limanowa w terminie do 17 października 2018 r. do godz. 15:30. (Decyduje data wpływu oferty do Urzędu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta, stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl oraz w BIP Urzędu Miasta Limanowa..

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT:
Zamawiający podpisze umowę z osobami, których oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym, w niniejszym naborze i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o posiadane i wymagane kompetencje oraz doświadczenie.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Małgorzata Kurczab, tel. (18) 3372 054 wew. 145, mail: mkurczab@miasto.limanowa.pl

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 3.1: „Działanie na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OGŁOSZENIA O NABORZE:
1.    Formularz oferty,
2.    Załącznik Nr I — oświadczenie o posiadanych kompetencjach
3.    Załącznik Nr 2 — zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4.    Załącznik Nr 3 — klauzula informacyjna.

Tagi