Informacja o wyniku naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko instruktora w projekcie „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Limanowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zostali wybrani

 

1. Pan Grzegorz Mamak

2. Pan Damian Wilczek

 

Uzasadnienie:

Obaj kandydaci spełnili wszelkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, ponadto posiadają równorzędne kwalifikacje i doświadczenie oraz zostali porównywalnie, wysoko ocenieni przez komisję konkursową, w związku z powyższym przy zgodzie Operatora Projektu wspólnie uzyskują zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku. 

 

Tagi