Informacja dla użytkowników wieczystych

Informacja dla użytkowników wieczystych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych wybudowanych na gruntach stanowiących własność Miasta Limanowa.

Informacja dla użytkowników wieczystych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych wybudowanych na gruntach stanowiących własność Miasta Limanowa.

 

Zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Burmistrz Miasta Limanowa zobowiązany będzie na podstawie powyższej ustawy do wydawania z urzędu (nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia) albo na wniosek właściciela (w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku) zaświadczeń potwierdzających przekształcenie oraz informacji o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej.

Zgodnie z powyższą ustawą nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu (Miasta Limanowa) opłatę przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia równą wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałby w dniu przekształcenia.

Nowy właściciel zgodnie z art. 7 ust. 7 powyższej ustawy może w każdym czasie zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego uiszczenia opłaty przekształceniowej w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

W przypadku złożenia wniosku przez nowego właściciela z zamiarem jednorazowego uiszczenia opłaty do 31 stycznia 2019 roku oraz uiszczenia opłaty jednorazowej przed wydaniem przedmiotowych zaświadczeń, nie będą one zawierały informacji o wpisie obciążenia w dziale III księgi wieczystej.

Należy również zaznaczyć, że w przypadku ujawnienia niniejszego roszczenia w księdze wieczystej właściciel w przypadku chęci jego wykreślenia zobowiązany będzie złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz uiścić opłatę w wysokości 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej lub 75 zł w pozostałych przypadkach tzn. po uiszczeniu ostatniej opłaty przekształceniowej przypadającej na rok 2038.

Rada Miasta Limanowa w dniu 13 grudnia 2018 roku podjęła uchwałę nr II.11.18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zgodnie z przedmiotową uchwałą osobom które uiszczą jednorazową opłatę przekształceniową w terminie do 31 grudnia 2019 roku zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10%.

W związku z powyższym prosimy o podjęcie decyzji o sposobie uiszczania opłaty przekształceniowej tzn. czy będzie ona uiszcza przez okres 20 lat lub czy zostanie ona uiszczona jako opłata jednorazowa.

 

Tagi