REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

Poniżej przedstawiamy informację o obowiązujących terminach i kryteriach postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz zasadami przyjętymi przez Radę Miasta Limanowa.

Zgodnie z przepisami art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 996) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Zgłoszenia dziecka do klasy I  szkoły podstawowej należy dokonać w szkole obwodowej  w dniach od 4-15 lutego 2019 r.

 

REKRUTACJA

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej  mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Terminy rekrutacji określa ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 - 28 luty  2019 r.

 

20 maj -6 czerwiec 2019r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. )

1 - 24 marzec 2019 r.

7 – 23 czerwiec 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

25 marzec 2019 r.

24 czerwiec 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia.

26 -27 marzec 2019 r.

25- 26  czerwiec 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc.

28 marzec 2019 r.

 

27 czerwiec 2019 r.

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (zgodnie z przepisami art. 133 ust. 2 i 3 ustawy -Prawo oświatowe) -Uchwała Nr LXV.414.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 stycznia 2018 r.  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Limanowa,  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół , wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Kryteria są następujące:

1) kryterium rekrutacyjne: kandydat mieszka na terenie Miasta Limanowa
    liczba punktów – 20

    dokument potwierdzający: pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
                                               o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych
                                               i kandydata,

 

2) kryterium rekrutacyjne: kandydat uczęszcza do przedszkola wchodzącego w skład zespołu
    szkolno-przedszkolnego ze szkołą podstawową, do której składany jest wniosek

    liczba punktów - 15

    dokument potwierdzający: dokumentacja przedszkola wchodzącego w skład zespołu  
                                                szkolno-przedszkolnego

                               

3) kryterium rekrutacyjne: rodzeństwo kandydata uczęszcza do  szkoły podstawowej do której
    składany jest wniosek

    liczba punktów – 10

    dokument potwierdzający: dokumentacja szkoły do której składany jest wniosek

 

3) kryterium rekrutacyjne: droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym
    do szkoły podstawowej  wskazanej we wniosku  rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do
    jakiejkolwiek innej szkoły podstawowej

    liczba punktów: 5

    dokument potwierdzający: dokument potwierdzający miejsce pracy lub miejsce nauki
    rodzica/opiekuna prawnego

 

Wnioski należy pobrać w szkole podstawowej, do której rodzice/opiekunowie prawni starają się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych szkół  Miasta Limanowa, przy czym w każdym złożonym wniosku jako szkołę  pierwszego wyboru należy wpisać tę samą szkołę.

Termin składania wniosków: od 18-28 lutego 2019 r.

 

Tagi