REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W dniu 18 lutego 2019 r. rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa na rok szkolny 2019/2020.

 

Poniżej przedstawiamy informację o obowiązujących terminach i kryteriach postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i drugim etapie zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz zasadami przyjętymi przez Radę Miasta Limanowa.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzone od dnia 18 lutego 2019 r.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych  i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.), zwanej dalej „ustawą".

 

W postepowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Limanowa przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Limanowa ( art. 131 ust.1  ustawy – Prawo oświatowe).

Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat.

Dziecko 3 letnie nabywa prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 3 lata.

Dzieci w wieku 3-5 lat maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci 6 letnie maja obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 - 28 luty  2019 r.

 

6 -15 maj 2019r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

1 - 19 marzec 2019 r.

16 – 31 maj 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 marzec 2019 r.

3 czerwiec 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia

21 -22 marzec 2019 r.

 

 4- 5  czerwiec 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc

25 marzec 2019 r.

 

6 czerwiec 2019 r.

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131 ust.2 ) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te maja jednakową wartość punktową – 10 pkt.

 

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje i więcej dzieci).

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, rodzeństwa kandydata,

3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) rodzica lub rodziców kandydata,

4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5. Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz.697 ze zm.),

Dokumenty określone w pkt. 2-5 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art.76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego opisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

 

Kryteria  na II etapie postepowania rekrutacyjnego określa  Uchwała Nr LXV.416.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa.

 

KRYTERIA  REKRUTACYJNE  DO PRZEDSZKOLI

Lp

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Limanowa

Punkty

dokumenty niezbędne do potwierdzania  kryteriów

1.

Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym.

Kryterium stosuje się również do pracującego/ prowadzącego działalność gospodarczą / pobierającego naukę w systemie dziennym rodzica /prawnego opiekuna samotnie wychowującego kandydata

7

zaświadczenie pracodawcy
 o  zatrudnieniu; zaświadczenie  szkoły/uczelni o pobieraniu nauki
w systemie dziennym ;wydruk z CEIDG/ informacja z KRS -
o aktualnym prowadzeniu działalności gospodarczej

2.

Jedno z  rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym.

5

zaświadczenie pracodawcy
 o  zatrudnieniu; zaświadczenie  szkoły/uczelni o pobieraniu nauki
w systemie dziennym; wydruk z CEIDG/ informacja z KRS o aktualnym prowadzeniu działalności gospodarczej

3

Dziecko trzyletnie i czteroletnie

6

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

4.

Kandydat zamieszkały w obwodzie szkoły na terenie którego znajduje się   przedszkole do którego składany jest wniosek

3

w przypadku innego adresu zameldowania niż adres zamieszkania :
1.oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych 
i kandydata

2. zeznanie podatkowe rodziców/ opiekunów prawnych  za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania  (pierwsza strona PIT podatkowego) lub zgłoszenie identyfikacyjne do US.
W przypadku jednakowych adresów zameldowania i zamieszkania  nie jest wymagane składanie w/w dokumentów .

5.

Rodzeństwo kandydata kontynuuje  w roku szkolnym na który dokonywany jest nabór wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu

2

dokumentacja przedszkola

6.

Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym(stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego

1

dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica  

 

KRYTERIA  REKRUTACYJNE  DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Lp.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa

Punkty

dokumenty niezbędne do potwierdzania  kryteriów

1.

Dziecko pięcioletnie ,sześcioletnie  
i dziecko starsze z odroczonym  obowiązkiem szkolnym.

 

8

wniosek o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

2.

Kandydat  mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której prowadzony jest oddział  przedszkolny do którego kandydat ubiega się o przyjęcie.

 

7

w przypadku innego adresu zameldowania niż adres zamieszkania :
1.oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych  i kandydata

2. zeznanie podatkowe rodziców/ opiekunów prawnych  za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania  (pierwsza strona PIT podatkowego) lub zgłoszenie identyfikacyjne do US.
W przypadku jednakowych adresów zameldowania i zamieszkania  nie jest wymagane składanie w/w dokumentów .

3.

Rodzeństwo kandydata  uczęszcza  już  do szkoły podstawowej w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

5

dokumentacja szkoły

4.

Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym do szkoły podstawowej  wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek  innej szkoły podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny.

3

dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica

 

 

Wnioski  można pobrać w placówce, do której składany będzie wniosek. Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych placówek  Miasta Limanowa, przy czym w każdym złożonym wniosku jako placówkę   pierwszego wyboru należy wpisać ta samą placówkę.

Termin składania wniosków: od 18-28 lutego 2019 r.

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Limanowa zgodnie z art. 131 ust. 7  ustawy – Prawo oświatowe, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej  na terenie Miasta w postepowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla  dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa, Miasto Limanowa  nadal będzie dysponować  wolnymi miejscami  w publicznych przedszkolach lub oddziałach  przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej. 
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Limanowa postępowanie uzupełniające przeprowadza się  na takich samych zasadach jak postępowanie rekrutacyjne.

Tagi