Most w ciągu ulicy Dudka oficjalnie otwarty

Dzisiaj, w samo południe, oficjalnie oddany do użytku został mostu w ciągu ulicy Dudka. Most ten jest nie tylko ważnym szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców i turystów, ale stanowi również ważny łącznik między gminami.
Gospodarzami spotkania byli: Burmistrz Miasta Limanowa Władysława Biedy oraz Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut. W uroczystości wzięli udział Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, Proboszcz parafii Łososina Górna ks. dr Kazimierz Fąfara, Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, przedstawiciele Starostwa Powiatowego ze Starostą Limanowskim Mieczysławem Urygą oraz Przewodniczącą Rady Powiatu Limanowskiego Ewą Filipiak, Zastępca Burmistrza Wacław Zoń oraz Radni Miasta Limanowa z przewodniczącą Jolantą Juszkiewicz, Radni Gminy Limanowa z przewodniczącym Stanisławem Młyńskim, Sołtys Łososiny Górnej Karol Golonka oraz Kierownik Budowy Mostu Wojciech Strug.

Krótką część artystyczną z wdzięczności do wykonanej inwestycji zaprezentowała kapela „Góne Łososinioki” i Koło Gospodyń Wiejskich z Łososiny Górnej.

Most w ciągu ul. Dudka w Limanowej został uszkodzony przez wezbrane wody rzeki Łososiny w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w maju i lipcu 2014 r. Zniszczony został filar mostu, co spowodowało, że ze względów bezpieczeństwa most został zamknięty zarówno dla ruchu kołowego jak i pieszego.

Wykonana ekspertyza wykazała brak możliwości remontu, natomiast wskazana została rozbiórka zniszczonego mostu i budowa nowego. Miasto wykonało dokumentację techniczną, uzyskało pozwolenie na budowę i wyłoniło w przetargu Wykonawcę.

Zadanie pn.: „Odbudowa mostu w ciągu ul. Dudka  w Limanowej”  realizowane było od  maja do listopada 2018 r. Wykonawcą robót był Zakład Budowy Mostów Gryglak, Czachurski s.c. z Klęczan.

Wykonanie inwestycji było możliwe dzięki dotacji z budżetu państwa  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, otrzymanej - za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 2 mln zł.
-Miasto  Limanowa na inwestycję przeznaczyło z budżetu kwotę 771 tys. zł.
-W inwestycji partycypowała również gmina Limanowa, przeznaczając z budżetu gminy kwotę 300 tys. zł. 

Wartość całkowita zadania wyniosła  3 071 000 zł.


Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:
- prace rozbiórkowe, budowę nowego widocznego tutaj mostu wraz z chodnikiem
- budowę dróg dojazdowych
- roboty regulacyjne koryta rzeki
- wykonanie, plantowanie i humusowanie stożków i skarp wokół obiektu
- hydroizolację obiektu i zabezpieczenie antykorozyjne
- wykonanie robót telekomunikacyjnych – przełożenie sieci

Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 26.11.2018r.  zgodnie z protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania.

Dane techniczne mostu:
- długość mostu – 40,15 m
- szerokość całkowita mostu – 9,58 m
- szerokość jezdni na moście – 6,00 m
- szerokość chodnika – 2,50 m
- światło mostu – 39,10 m

Tagi

GALERIA