Limanowskie groby o szczególnej wartości historycznej będą miały ochronę

Urząd Miasta Limanowa zainicjował na początku stycznia bieżącego roku inwentaryzację grobów o wysokiej wartości historycznej, znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Szwedzkiej. Realizacja i koordynacja zadania została powierzona Muzeum Regionalnemu Ziemi Limanowskiej, do współpracy zaproszono również lokalnych pasjonatów historii.


W pierwszym etapie prac muzealnicy przeprowadzili kwerendę bibliograficzną i źródłoznawczą, gromadząc niezbędną dokumentację: w tym dane biograficzne, poprzednie inwentaryzacje, plany sytuacyjne oraz ewidencje cmentarne, uzyskane m.in. dzięki pomocy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, która wykazała duże zainteresowanie współpracą przy przeprowadzeniu inwentaryzacji. Wynikiem tych prac było  opracowanie szczegółowych kryteriów klasyfikacyjnych pochówków oraz sporządzenie wzoru karty ewidencyjnej, na podstawie których zostanie utworzona lista grobów wymagających ochrony. W drugiej fazie realizacji zadania zapraszamy do współpracy społeczeństwo limanowskie, które może dokonywać zgłoszeń grobów spełniających kryteria klasyfikacyjne. Zgłoszenia prosimy sporządzać na wzorach kart ewidencyjnych, dostępnych na stronie internetowej Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej. Dostarczone ankiety będą następnie weryfikowane pod względem naukowym i etycznym przez m.in. Instytut Pamięci Narodowej – mówi dyrektor muzeum Magdalena Urbaniec – koordynator zadania.

Ocena wartości historycznej będzie odbywała się według następujących warunków (wpis na listę wymaga spełnienia przynajmniej jednego z nich):
1. Groby osób, które walczyły o odzyskanie niepodległości Polski lub w obronie niepodległości i granic suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc udział w wojnach, działaniach zbrojnych i niepodległościowych oraz powstaniach narodowych w okresie od 1768 r. do 1963 r. lub funkcjonariuszy cywilnych władz powstań narodowych, administracji podziemnego Państwa Polskiego w okresie wojny 1939–1945  a także podziemnych niepodległościowych organizacji cywilnych w latach 1945–1956 (Groby spełniające to kryterium mogą zostać zgłoszone do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzonego przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zgodnie z ustawą o  grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski z dn. 22.11.2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2529).
2. Groby osób prowadzących udokumentowaną działalność na polu politycznym, samorządowym lub społecznym (w rozumieniu wykonywania nieodpłatnej pracy na rzecz lokalnej społeczności) mającą wysoki wpływ na rozwój miasta, regionu lub państwa.
3. Groby osób wykonujących działalność artystyczną związaną z twórczością lub organizacją kultury (w zakresie muzyki, malarstwa, rzeźby, architektury, teatru, filmu) wpisującą się w ogólnopolskie kierunki, tendencje lub ruchy artystyczne będące przedmiotem badań historii sztuki, muzykologii, teatrologii lub nauk pokrewnych.
4. Groby osób prowadzących udokumentowaną działalność naukową w zakresie nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, teologicznych oraz sztuki.
5. Groby osób uprawiających różne dyscypliny sportowe, których osiągnięcia miały charakter ogólnopolski lub międzynarodowy.
6. Groby których chronologia powstania nie przekracza 1945 r. posiadających jednocześnie wysokie walory artystyczne lub techniczne.

Wyłączeniu ze spisu podlegają groby wojenne w rozumieniu ustawy z dn. 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych, podlegające ochronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: (poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego; osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych, bez względu na narodowość; sióstr miłosierdzia i wszystkich osób, które, wykonując zlecone im czynności przy jakiejkolwiek formacji wojskowej, poległy lub zmarły z powodu działań wojennych; jeńców wojennych i osób internowanych; uchodźców z 1915 r.; osób wojskowych i cywilnych, bez względu na ich narodowość, które straciły życie wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego od dnia 1 września 1939 r.; ofiar niemieckich i sowieckich obozów, w tym cmentarzyska ich prochów; osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.) oraz groby osób duchownych objęte opieką przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Bolesnej.

Koordynator zadania Magdalena Urbaniec – Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej zaprasza do współpracy i zgłaszania grobów spełniających powyższe kryteria wszystkie osoby zainteresowane lokalną historią. Zgłoszeń można dokonywać osobiście w siedzibie Muzeum (ul. Józefa Marka 13 Limanowa), lub drogą mailową na adres: administracja@muzeum.limanowa.pl lub dyrektor@muzeum.limanowa.pl do końca kwietnia 2019. Wzór karty ewidencyjnej dostępny jest na stronie  Muzeum: http://www.muzeum.limanowa.pl/pl/nwsm/126/inwentaryzacja-grobow-o-wartosci-historycznej
   
Na podstawie sporządzonej inwentaryzacji Burmistrz Miasta w porozumieniu z Parafią Rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, podejmie dalsze kroki w celu ochrony tych miejsc pamięci.


źr./fot.: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Tagi