Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

 


OGŁOSZENIE

 

o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogi gminnej – ul. Kochanowskiego

 

    Działając w imieniu Miasta Limanowa jako zarządca dróg gminnych na terenie Miasta Limanowa na podstawie art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. ze zm.) informuję, że jest przygotowywana inwestycja:

Budowa drogi gminnej – ul. Kochanowskiego w Limanowej 

 

Przy realizacji wyżej wymienionej inwestycji może  powstać obowiązek zaprojektowania, a następnie budowy kanałów technologicznych w pasie drogowym przedmiotowej ulicy, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał taki udostępniony będzie na zasadach uregulowanych przepisami art. 39 ust. 7-7f ustawy.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:  

Burmistrz Miasta Limanowa

ul. Jana Pawła II 9

34-600 Limanowa

 

Zgodnie z art. 4 pkt 15a powołanej ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)      Urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania  drogami lub potrzebami ruchu drogowego

b)      Linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Limanowa www.miasto.limanowa.pl oraz przesłana do wiadomości:

Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka18/20, 01-211 Warszawa.

Tagi