ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA LIMANOWA

Zapraszamy na IX Sesję Rady Miasta Limanowa.Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 11.00.


Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienia osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
  b. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2019 do 2040
  c. w sprawie przyjęcia Programu „Limanowska Karta Mieszkańca”
9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
10. Inicjatywy uchwałodawcze.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Tagi