Zaproszenie na Sesję Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na XI Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 26 czerwca 2019 r., o godzinie 10.00.

Początek transmisji obrad o godzinie 10:00.

Porządek obrad: 

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienia osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Debata nad raportem o stanie miasta Limanowa za 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Limanowa.
9. Informacja o realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2018 rok wraz z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok i informacji o stanie mienia Miasta Limanowa wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.
10. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
11. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa o badaniu realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2018 rok wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do wniosku absolutoryjnego.
13. Dyskusja w spawie realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2018 rok.
16. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
17. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok.
b. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2019 do 2040.
c. w sprawie zmian w Statucie Miasta Limanowa
d. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Limanowa
e. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki stanowiącej własność Miasta Limanowa na działki stanowiące własność osób fizycznych
f. w sprawie przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem współfinansowania zakupu umundurowania specjalnego i wyekwipowania osobistego strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej
g. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
17. Inicjatywy uchwałodawcze.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad.

 


Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz

Tagi