ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA

Dzisiaj tj. 26 czerwca br. podczas XI sesji Rady Miasta Limanowa burmistrz miasta Limanowa Władysław Bieda otrzymał wotum zaufania, a także absolutorium z wykonania budżetu miasta Limanowa 2018. Została przeprowadzona także debata podsumowująca ubiegły rok.


Nowością w tym roku jest głosowanie nad wotum zaufania i konieczność przedstawienia przez Burmistrza raportu o stanie miasta. Wprowadzona w 2018 r. nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, zobowiązuje burmistrza do corocznego przedstawiania do 31 maja Radzie Miejskiej raportu o stanie miasta. Przedstawiony 102 stronicowy raport o stanie miasta, obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. W debacie głos mogli zabrać radni oraz mieszkańcy miasta. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z w/w dokumentem:

RAPORT O STANIE MIASTA ZA 2018 r.

Porządek obrad obejmował także przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Limanowa, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej. Po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami, radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2018 r.Udzielone przez radnych wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2018 r., jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez Miasto Limanowa. Burmistrz Władysław Bieda podziękował radnym za zaufanie i za aprobatę dla dotychczasowych działań i pracy oraz wyraził zadowolenie w końcowym przemówieniu, z dobrej współpracy z Rada Miasta, jak również złożył słowa podziękowania za współpracę dla zastępcy, skarbnika oraz sekretarza miasta, kierowników wydziałów oraz pracowników. Nie zabrakło również słów wdzięczności skierowanych do dyrektorów i pracowników miejskich jednostek w tym szkół. Burmistrz dziękując podkreślił : „ to nasza wspólna praca, wspólna troska o miasto i o to, by żyło nam się tutaj lepiej!”.

Tagi

GALERIA