ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA LIMANOWA

Zapraszam na XIII Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godzinie 10.00.


Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienia osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
 a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok.
 b. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2019 do 2040.
 c. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 d. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla "MARSA".
 e. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Limanowa.
 f. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 g. w sprawie przyznania tytułu i medalu Za Zasługi dla Miasta Limanowa
9.  Inicjatywy uchwałodawcze.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Jolanta Juszkiewicz

Tagi