ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA LIMANOWA

Zapraszam na XIV Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 27 września 2019 r. o godzinie 10.00.


Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja z wykonania budżetu Miasta Limanowa za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Wystąpienia osób zaproszonych.
6. Pytania radnych do osób zaproszonych.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok.
b. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2019 do 2040.
c. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty
d. w sprawie zmian w Statucie Centrum Utrzymania Miejskich Obiektów w Limanowej
e. w sprawie przyznania tytułu i medalu Za Zasługi dla Miasta Limanowa
10. Inicjatywy uchwałodawcze.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Jolanta Juszkiewicz

Tagi