Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta Limanowa z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok

Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Limanowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.


Termin konsultacji: od 23 października do 14 listopada 2019 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Limanowa.

Forma konsultacji:
Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej na adres e-mail: promocja@miasto.limanowa.pl
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Limanowa – Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,
3) osobiście - poprzez złożenie pisma w pokoju Nr 306 lub 307 Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel. 18 337-20-54 wew. 147 i 144.

Załączniki:
· Nr 1: Roczny Program współpracy na 2020 rok
· Nr 2: Formularz konsultacji

Tagi