ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA LIMANOWA

Zapraszam na XV Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 25 października 2019 r. o godzinie 10.00.


Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienia osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
b. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2019 do 2040
c. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów i nagród dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Limanowa
d. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
e. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Limanowej
f. w sprawie nadania tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa
9. Inicjatywy uchwałodawcze.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz

Tagi