ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIASTA LIMANOWA

Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 21 ust. 5, § 23 ust. 1 i 3 Statutu Miasta Limanowa, w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Limanowa, zwołuję XVI Sesję Rady Miasta Limanowa w dniu 28 października 2019 r. o godzinie 17.30 Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały, podjęcie opinii w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały, podjęcie opinii w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Limanowa.
4. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz

Tagi