ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA LIMANOWA

Zapraszam na XX Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 27 grudnia 2019 r. o godzinie 11.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.  Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

4.  Wystąpienia osób zaproszonych.

5.  Pytania radnych do osób zaproszonych.

6.  Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.

8.  Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

9.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok

b.  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2019 do 2040

c.  w sprawie uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok

d.  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040

e.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Limanowa

f.  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

g.  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

h.  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki stanowiącej własność Miasta Limanowa na działkę stanowiącą własność osób fizycznych

i.  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Limanowa

j.  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020

k.  w sprawie wyrażenia zgody na częściowe umorzenie kwoty pożyczki udzielonej przez Miasto Limanowa Stowarzyszeniu Ziemia Limanowska „To Lubię”

10.  Inicjatywy uchwałodawcze.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.  Wolne wnioski.

13.  Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Jolanta Juszkiewicz

 

Tagi