ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIASTA LIMANOWA

Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 21 ust. 5, § 23 ust. 1 i 3 Statutu Miasta Limanowa, w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Limanowa, zwołuję XXI Sesję Rady Miasta Limanowa w dniu 2 stycznia 2020 r. o godzinie 16.00 Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Miasta Limanowa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.23.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska stałego „Mój Rynek” Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary w Limanowej.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Tagi