ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA LIMANOWA

Zapraszam na XXVIII Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 10 00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4.  Wystąpienia osób zaproszonych.
5.  Pytania radnych do osób zaproszonych.
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7.  Debata nad raportem o stanie miasta Limanowa za 2019 r.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Limanowa.
9.  Informacja o realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2019 rok wraz
z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok i informacji
o stanie mienia Miasta Limanowa wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.
10.  Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
11. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa o badaniu realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2019 rok wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
12.  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do wniosku absolutoryjnego.
13.  Dyskusja w spawie realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2019 rok.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2019.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2019 rok.
16.  Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
17.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a.    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok
b.    w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040
c.  w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów zagospodarowania działki 58/1 obr. 7 m. Limanowa
d.   w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021
e.   w sprawie przyznania tytułu i medalu Za Zasługi dla Miasta Limanowa

18.  Inicjatywy uchwałodawcze.
19.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20.  Wolne wnioski.
21.  Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Miasta

  mgr Jolanta Juszkiewicz

 

Informujemy, że obrady Rady Miasta Limanowa będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w Sesji Rady wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady) (UE 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawie autorskim i prawach pokrewnych . Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa.

Tagi