ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA

Zapraszam na XXX Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godzinie 10 00.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3.    Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym
4.    Interpelacje i zapytania radnych
5.    Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
6.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a.    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok
b.    w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040
c.    w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII.208.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska stałego "Mój Rynek" Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary
d.    w sprawie zmiany uchwały nr III.23.2014 Rady Miasta Limanowa
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska stałego "Mój Rynek" Limanowa zlokalizowanego przy ul.. Bulwary w Limanowej
e.    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 35,60 m2 położonego w Limanowej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 10
f.    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla "MARSA"
g.    w sprawie zmiany Statutu Limanowskiego Domu Kultury
h.    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości części działki ew. nr 322/1 obr. 4 położonej w Limanowej przy ulicy Bronisława Czecha na okres 3 lat

7.    Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta w sprawie nieprawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego przez pracowników Urzędu Miasta Limanowa w zakresie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia rozbudowy istniejącej wytwórni masy bitumicznej na dz. nr ew. 380/50 obr 3 w Limanowej
8.    Inicjatywy uchwałodawcze
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
10.     Wolne wnioski
11.     Zakończenie obrad

                                                                                             /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                  Przewodnicząca
                                                                                             Rady Miasta Limanowa
Informujemy, że obrady Rady Miasta Limanowa będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w Sesji Rady wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady) (UE 2016/679, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o  prawie autorskim i prawach pokrewnych . Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa.
Tagi