ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY MIASTA

Zapraszamy na XII sesję Rady Miasta Limanowa w dniu 24 czerwca 2011r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa ul. J. Pawła II 9.

Porządek obrad :
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Wystąpienia osób zaproszonych.
3. Pytania radnych do osób zaproszonych.
4. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Pytania radnych do informacji o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja burmistrza o realizacji wniosków komisji  i radnych.
7. Informacja przewodniczących komisji rady o opiniach do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
10. Informacja Burmistrza Miasta o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta. 
12. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wniosku absolutoryjnym
13. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Limanowa z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
14. Dyskusja w sprawach związanych z wykonaniem budżetu Miasta Limanowa za 2010 rok
15. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2010 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miejskiej instytucji kultury pn. Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej za 2010 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miejskiej instytucji kultury pn. Limanowski Dom Kultury za 2010 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miejskiej instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna za 2010 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2010.
20. Rozpatrzenie projektów, podjęcie uchwał :

a/ w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Limanowa za I półrocze.
b/ w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok,
c/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Długu Miasta Limanowa na lata 2011-2020,
d/ w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej,
e/ w sprawie zmiany granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoje Nietoperzy BeskiduWyspowego PLH 120052,
f/ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
g/ w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Limanowa.
h/ w sprawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na modernizacji centralnego ogrzewania w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Reymonta w  Limanowej realizowanego przez Powiat Limanowski, projektu modernizacji systemów cieplnych w budynkach użyteczności publicznej,.
i/ w sprawie akceptacji Aneksu do umowy w sprawie określenia zasad współpracy w ramach wspólnej realizacji inwestycji- Budowa Krytej Pływalni z dnia 10 listopada 2008 r. zawartej pomiędzy powiatem Limanowskim a Miastem Limanowa,
j/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych, z wyłączeniem terenu osiedla Marsów,
k/ w sprawie zmian w uchwale nr X/44/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 220 maja 2011r. dotyczącej ustanowienia tytułów i medali Honorowy Obywatel Miasta, Za Zasługi dla Miasta i Przyjaciel Miasta Limanowa,
l/ w sprawie przyznania tytułu i medalu Za Zasługi dla Miasta Limanowa,
ł/ w sprawie przyznania tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa.

21. Inicjatywy uchwałodawcze.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.
24. Wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady
 mgr Irena Grosicka

Tagi