RADA MIASTA

Rada Miasta z ustawą pełni rolę stanowiącą i kontrolną. Decyduje o najważniejszych sprawach dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta m.in.: uchwalanie statutu miasta, budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych itd.

Władza kontrolna Rady dokonuje się poprzez funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej, która sprawdza działalność Burmistrza Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności.

Na obraz pracy Rady składa się także udział radnych w pracach komisji Rady. Podstawowym założeniem każdej z komisji jest kierowanie się obyczajami demokratycznymi oraz wspieranie radnych w ich prawach i powinnościach, wypływających z zasady mandatu wolnego, a także z zasady reprezentacji.


Rota ślubowania


"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojego miasta i jego mieszkańców"

 

  

Od lewej: Wiesław Sędzik, Adam Dębski, Piotr Musiał, Walenty Rusin, Leszek Woźniak, Waldemar Śliwa, Jolanta Juszkiewicz, Karol Ficoń, Stanisław Orzechowski, Janusz Kądziołka, Adam Król, Irena Grosicka, Leszek Mordarski, Piotr Zoń, Jan Winiewski.