SAMORZĄD


Podstawy prawne działania Gminy Miasto Limanowa określa ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Ustawy i akty wykonawcze związane z działalnością samorządu gminy znajdują się na stronach Sejmu. Zgodnie z art. 3 Ustawy o samorządzie gminnym, o ustroju gminy stanowi jej statut, który również na podstawie art. 11b określa zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. Uchwalanie statutu wg art. 18 należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, która poprzez swoje uchwały określa większość zasad działania Gminy - Statut Miasta Limanowa

 
Zgodnie z art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

  1)   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  2)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania
        czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
        zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  3a) działalności w zakresie telekomunikacji,
  4)   lokalnego transportu zbiorowego,
  5)   ochrony zdrowia,
  6)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7)   gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8)   edukacji publicznej,
  9)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  11)  targowisk i hal targowych,
  12)  zieleni gminnej i zadrzewień,
  13)  cmentarzy gminnych,
  14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
         w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju
         jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
  18)  promocji gminy,
  19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
         ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
         (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
  20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 

Ustawy określają (art. 8 uosg), które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.


Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa powyżej. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, określają ustawy nakładajace na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

 
 
 

MINISTERSTWA i INSTYTUCJE PAŃSTWOWE
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Informacji Europejskiej
Główny Urząd Statystyczny
Najwyższa Izba Kontroli
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
Regionalne Izby Obrachunkowe
Rzecznik Praw Obywatelskich
Trybunał Konstytucyjny
Urząd Służby Cywilnej
Urząd Zamówień Publicznych
 

UNIA EUROPEJSKA
Unia Europejska

Komisja Europejska

Parlament Europejski
Komitet Regionów