Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Lipowej i Łokietka w Limanowej - roboty uzupełniające - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakończony: 24.09.2010, Status przetargu: zakończony,Limanowa: Numer ogłoszenia: 264928 - 2010; data zamieszczenia: 25.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Lipowej i Łokietka w Limanowej - roboty uzupełniające.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
- Kanalizacja z rur PCW fi 200 mm - 780,00 m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych MEN-GAZ Czesław Wróbel, Męcina 597, 34-654 Męcina, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 255393,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 153323,51
Oferta z najniższą ceną: 153323,51 / Oferta z najwyższą ceną: 153323,51
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie zostało udzielone jako zamówienie uzuepłniajace dotychczasowemu wykonawcy roóbot budowelnych pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej przy ul. Lipowej i Łokietka w Limanowej. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym, udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego; jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowi nie więcej niż 50 % tego zamówienia.

Burmistrz Miasta                                                      
/-/ Marek Czeczótka                                                    

Limanowa, dnia 25.08.2010 r.