Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tarnowskiej i Łososińskiej w Limanowej - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakończony: 29.10.2010, Status przetargu: zakończony,

 

OGŁOSZENIE  O  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA


Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 310810-2010 z dnia 2010-09-29 r. Termin składania ofert: 2010-10-14

--------------------------------------------------------------------------------

Limanowa: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przy ul. Tarnowskiej i Łososińskiej w Limanowej

Numer ogłoszenia: 359216 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310810 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przy ul. Tarnowskiej i Łososińskiej w Limanowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Kanalizacja sanitarna z rur PCW ø 200 mm - 1488,5 m
Studnie rewizyjne PCW ø 425 mm - 25 szt.
Studnie betonowe ø 1000 mm - 31 szt.
Przewiert ø 250 mm - 73 m
Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej - 227,00 m2
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NOW-TECH Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 639018,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 417893,22
Oferta z najniższą ceną: 417893,22 / Oferta z najwyższą ceną: 546027,57
Waluta: PLN.

Burmistrz Miasta                                                        
/-/ Marek Czeczótka                                                     

Limanowa, dnia 05.11.2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 
Na podstawie art. 92 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.759) zwanej dalej „Ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia o następującym rozstrzygnięciu postępowania:

 
1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, którą złożył wykonawca: NOW-TECH Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz.
Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 417.893,22zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100,00 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy.  
 
2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:
 
Oferta Nr 1:
Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne „CERBUD” Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 32, 33–300 Nowy Sącz.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest poprawna, zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 84,16 pkt
 
Oferta Nr 2:
WOLIMEX Sp. z o.o., ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 95,41 pkt
 
Oferta Nr 3:
„MEN-GAZ” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych Czesław Wróbel, 34 – 654 Męcina 597.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 76,53 pkt
 
Oferta Nr 4:
P.H.U. „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka Jawna, ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 86,12 pkt
 
Oferta Nr 5:
NOW-TECH Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, otrzymała łączną ilość 100,00 pkt
 
Burmistrz Miasta                                               
/-/ Marek Czeczótka                                            
Limanowa, dnia 18.10.2010 r.
 
 
 
 
Numer ogłoszenia: 310810- 2010; data zamieszczenia w BZP: 29.09.2010 r.

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax 018 3371041.
·   Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przy ul. Tarnowskiej i Łososińskiej w Limanowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Kanalizacja sanitarna z rur PCW ø 200 mm – 1488,5 m
Studnie rewizyjne PCW ø 425 mm – 25 szt.
Studnie betonowe ø 1000 mm – 31 szt.
Przewiert ø 250 mm – 73 m
Nawierzchnia z masy mineralno – asfaltowej – 227,00 m2
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM.
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100), w terminie do 14.10.2010 r. do godz. 12:30.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt III.4.1 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia wymienionego w pkt III.4.1 potwierdzających, że zaangażowany kierownik budowy, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz należy do właściwego samorządu zawodowego
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
o Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt III 4.1 polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł i dokumentu potwierdzającego, ze polisa ta została opłacona.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1/         Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku dokonania zmian w dokumentacji budowlanej.
2/         Cena może być zmieniona gdy:
a) nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT,
b) wystąpi istotna różnica między obmiarem projektowym, a obmiarem powykonawczym,
c) zamawiający ograniczy zakres zamówienia, wprowadzi zamienne rozwiązania lub materiały
3/         Termin realizacji zamówienia może być zmieniony:
a)   jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotniej zmiany projektu,
b)   w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę,
c)   w razie braku możliwości wykonania zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją i przekazanym placem budowy,
d)   jeżeli w otoczeniu budowy rozpoczęto realizację robót, które uniemożliwiają dostęp do placu budowy lub z przyczyn praktycznych, roboty w otoczeniu placu budowy powinny być wykonane wcześniej,
e)   w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych m.in. wystąpienie dużych opadów deszczu lub śniegu (w tym przypadku możliwość zawieszenia realizacji umowy, tylko na wniosek inspektora nadzoru).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 0183371041, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
 
IV.4.4) Termin składania ofert: 14.10.2010 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17)   Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Burmistrz Miasta                                                      
                          /-/ Marek Czeczótka                                                    

Limanowa, dnia 29.09.2010 r.

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ]
 
na
Budowę kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Tarnowskiej i Łososińskiej w Limanowej
CPV 45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
 
w trybie przetargu nieograniczonego.
 
CZĘŚĆ I
INFORMACJE OGÓLNE
 
1.1    Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu.
1.1.1 Zamawiający: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
tel.: 018 337 20 54; fax: 018 337 10 41; e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
1.1.2 Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury postępowania przetargowego:
·mgr inż. Agnieszka Dominik – Inspektor d/s Zamówień Publicznych, tel.018 337 20 54 wew.155
·mgr inż. Marek Ociepka – Inspektor d/s Inwestycji, tel. 018 337 20 54 wew. 155
·mgr inż. Roman Limanówka – Naczelnik Wydziału, tel. 018 337 20 54 wew. 152.
1.1.3 Orientacyjny zakres zamówienia:
Kanalizacja sanitarna z rur PCW ø 200 mm – 1488,5 m
Studnie rewizyjne PCW ø 425 mm – 25 szt.
Studnie betonowe ø 1000 mm – 31 szt.
Przewiert ø 250 mm – 73 m
Nawierzchnia z masy mineralno – asfaltowej  – 227,00 m2
1.1.4 Przedmiot zamówienia określa:
- „Projekt budowlany. Obiekt: Kanalizacja sanitarna dla osiedli przy ul. Tarnowskiej i Łososińskiej”, opracowany przez Pracownię Projektową Instalacje Sanitarne ul.Marsów 12, Limanowa, maj  2008r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- decyzja Starosty Limanowskiego o pozwoleniu na budowę
1.1.5 Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest Przedmiarem robót stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, na podstawie którego Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy.
1.1.6 Dokumentacja budowlana dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 31 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00
1.1.7 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j.z 2010r.Dz.U.Nr113 poz.759), zwanej dalej „ustawą”:
1.1.8 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
1.1.9 Wszelkie wskazania znaków towarowych lub pochodzenia materiałów budowlanych lub urządzeń w przedmiarze robót lub projekcie budowlanym należy rozumieć jako przykład modelowy (art. 29 ust. 3 ustawy).
1.1.10 Wykonawca stwierdzając błędy, braki, niezgodności dokumentacji budowlanej określającej przedmiot zamówienia z przedmiarem robót, powinien niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, który w porozumieniu z projektantem utrzyma zatwierdzony przedmiar robót z odpowiednim uzasadnieniem lub dokona zmiany przedmiaru.
Uwaga:
            Samowolna korekta przedmiaru robót spowoduje odrzucenie oferty.
1.1.12 Wykonawcapokrywa koszty tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej sieci oraz koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.
1.1.13 Wykonawca ponosi również koszty wykonania próby szczelności kanalizacji pod nadzorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej.
 
1.2. Termin realizacji zamówienia.
1.2.1   Pożądany termin wykonania zamówienia: 30.06.2011 r.
1.2.2 Wykonawca załącza do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy robót.
Z harmonogramu powinna wynikać ilość dni kalendarzowych, potrzebna do realizacji poszczególnych elementów zamówienia. Sporządzając harmonogramy robót, wykonawca nie może założyć wcześniejszego terminu zawarcia umowy niż 02.11.2010 r.
Uwaga:
            Nie dołączenie do oferty harmonogramu robót spowoduje odrzucenie oferty.
1.2.3 Zamawiający zastrzeże sobie w umowie prawo do naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia robót.
1.2.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zawieszenia realizacji robót i zmiany terminu zakończenia robót zgodnie z zapisem w pkt 6.3 SIWZ.
 
1.3 Rękojmia.
1.3.1 Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy rękojmi za wady na wykonane roboty.
1.3.2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w na formularzu oferty oświadczenie, że udzieli co najmniej 36 miesięcy rękojmi na wykonane roboty.
Uwaga:
            Niezłożenie w/w oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty.
 
1.4 Warunki udziału w postępowaniu.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.4.1 Osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów tj. wymienionego w pkt 1.5.2 SIWZ wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia wymienionego w pkt 1.5.3 SIWZ potwierdzających, że zaangażowany kierownik budowy, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz należy do właściwego samorządu zawodowego.
1.4.2 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego w ofercie dokumentu tj. wymienionej w pkt 1.5.4 SIWZ opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł i dokumentu potwierdzającego, że polisa ta została opłacona.
 
1.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
1.5.1 Wykonawca składa Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
1.5.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami
1.5.3 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.5.4 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Uwaga:
            Wykonawca załącza w/w dokumenty w oryginale lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
 
1.6 Wykonawcy podlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu .
1.6.1 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
1.6.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawarte w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ)
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik Nr 6 do SIWZ)
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Uwaga:
            Wykonawca załącza w/w dokumenty w oryginale lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
 
1.7 Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Uwaga:
            Wykonawca załącza w/w dokumenty w oryginale lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
 
1.8 Oferty składane wspólnie przez wykonawców.
1.8.1 Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców, pod warunkiem, że wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania.
1.8.2 Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:
a) przedmiot postępowania, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c) wykonawcę – pełnomocnika,
d) zakres umocowania pełnomocnika.
1.8.3 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców.
1.8.4 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 1.5.1, 1.6.2 SIWZ i 1.7 SIWZ (jeżeli dotyczy).
1.8.5 Dokumenty wymienione w pkt 1.5.2, 1.5.3 i 1.5.4 SIWZ potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają łącznie.
1.8.6 Przed zawarciem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 
1.9 Podwykonawcy
1.9.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.
1.9.2 Wykonawca załącza do oferty wykaz, z którego wynikać będzie, które elementy zamówienia zostaną wykonane przez podwykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje podwykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia (patrz pkt 1.4.1 SIWZ).
Uwaga:
            Nie załączenie w/w wykazu jest równoznaczne z oświadczeniem, że podwykonawcy nie będą angażowani przez wykonawcę.
 
1.10 Dopuszczalna liczba ofert składanych przez jednego wykonawcę.
Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.
 
1.11 Oferty wariantowe i częściowe.
1.11.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
1.11.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
1.12  Kryteria oceny ofert.
1.12.1 Przy ocenie Wykonawcy będzie brane pod uwagę jedno kryterium: cena – 100 %.
1.12.2 Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za wykonanie całego zamówienia.
1.12.3 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:
                                  najniższa oferowana cena
Ilość punktów = -----------------------------------   x 100
                             cena badanej oferty
 
1.13 Koszt sporządzenia oferty.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu.
 
1.14 Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1.14.1 W postępowaniu zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie.
1.14.2 Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami faksem lub drogą elektroniczną, przy czym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane w tej formie wymagają niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
 
1.15 Wizja lokalna.
1.15.1 Proponuje się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenów, których dotyczy zamówienie, co ułatwi prawidłowe przygotowanie oferty.
1.15.2 Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

CZĘŚĆ II
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
 
2.1     Zawartość dokumentacji przetargowej.
2.1.1 W skład dokumentacji niniejszego postępowania, udostępnionej wykonawcom, wchodzą: specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
nr 1 przedmiar robót
nr 2 wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu,
nr 3 wzór oferty,
nr 4 istotne postanowienia umowy,
nr 5 formularz oświadczenia kierownika budowy,
nr 6 wzór oświadczenia dla osób fizycznych (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy).
 
2.2     Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.
2.2.1 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przeciwnym wypadku wniosek może pozostać bez rozpoznania.
2.2.2 Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym dostarczono SIWZ, oraz zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl, bez ujawniania źródła zapytania.
Uwaga:
            Tylko pytania zadane Zamawiającemu na piśmie (faks, e-mail) są ważne i tylko odpowiedzi Zamawiającego udzielone na piśmie oraz opublikowane na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl są wiążące dla Wykonawców.
2.2.3 Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
2.2.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ, o której to zmianie poinformuje niezwłocznie wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści zmianę na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl .
2.2.5 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian do oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert, zawiadamiając wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieszczając taką informację na stronie internetowej www.miasto.limanowa.pl
 
CZĘŚĆ III
PRZYGOTOWANIE OFERT
 
3.1     Dokumenty składające się na ofertę.
3.1.1 Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
3.1.2 Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty, ułożone w kolejności jak niżej:
nr 1 - Formularz oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ),
nr 2 - Kosztorys ofertowy,
nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 2 do SIWZ),
nr 4 - Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu stosownie do pkt 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8 SIWZ,
nr 5 – Oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy – dla osób fizycznych (Zał. Nr 6 do SIWZ),
nr 6 - Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia,
nr 7 - Wykaz robót powierzonych do wykonania podwykonawcom wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 1.9 SIWZ,
nr 8 - Istotne postanowienia umowy z adnotacją o ich akceptacji na każdej stronie (Zał. Nr 4 do SIWZ),
nr 9 - Dowód wniesienia wadium.
 
3.2     Opis sposobu ustalenia ceny ofertowej.
3.2.1 Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę za wykonanie całości zamówienia. Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysu ofertowego, szczegółowego, opracowanego wg przedmiaru robót otrzymanego od Zamawiającego.
3.2.2 Kosztorys ofertowy, szczegółowy musi być sporządzony czytelnie przy użyciu programu komputerowego oraz jednoznacznie określać: stawkę roboczogodziny, narzuty stosowane przez wykonawcę, stawkę podatku VAT.
Uwaga:
            Kosztorys uproszczony albo sporządzony odręcznie lub maszynowo, liczony kalkulatorem powoduje odrzucenie oferty.
3.2.3 Kosztorys ma być sporządzony w takim układzie pozycji kosztorysowych jaki przyjął Zamawiający w przedmiarach robót. Pozycje kosztorysowe muszą być ponumerowane, zawierać podstawę kosztorysową, opis, jednostkę miary, nakład na jednostkę, ilość jednostek, cenę pozycji rozpisaną na robociznę, materiały i sprzęt oraz łączną cenę pozycji.
3.2.4 Zamawiający pozostawia wykonawcom prawo do samodzielnego decydowania o przyjęciu określonych podstaw do ustalenia nakładów rzeczowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót.
3.2.5 Kosztorys szczegółowy musi zawierać “Tabelę elementów scalonych” i “Zestawienie materiałów i sprzętu”.
3.2.6 Poszczególne karty kosztorysu należy ponumerować, opieczętować i parafować przez wykonawcę i zszyć ze stroną tytułową z opisem:
Kosztorys ofertowy dla Burmistrza Miasta Limanowa na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tarnowskiej i Łososińskiej  w Limanowej.
Oferowana cena brutto: .......... zł. (słownie: .................................). Kosztorys zawiera..... pozycji.
Sporządzono w dniu: .......... oraz miejscowość siedziby wykonawcy, pieczęć i podpis wykonawcy.
3.2.7 Oferowana cena nie może być zmieniona po otwarciu ofert, chyba że zmiana ta wynika z poprawienia przez Zamawiającego omyłek zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy.
 
3.3     Okres związania ofertą.
3.3.1 Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym Zamawiający otworzył oferty.
3.3.2 Zamawiający może zwrócić się do wykonawcówna co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.3.3 Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą.
 
3.4     Forma oferty.
3.4.1 Ofertę sporządza się w formie pisemnej – komputerowo lub maszynowo, w języku polskim, zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Bezwzględnie należy zachować pełną zawartość wzoru oferty, kolejność informacji i deklaracji. Zabrania się poszerzania oferty o inne informacje i oświadczenia.
Uwaga:
            Złożenie oświadczenia (deklaracji) opatrzonej warunkiem, powoduje odrzucenie oferty.
3.4.2 Załączony wzór oferty nie jest formularzem i nie jest przygotowany do wpisywania ręcznego w rubryki. Wykonawca korzystając ze wzoru sporządza ofertę na nowo. W celu ułatwienia sporządzenia oferty, na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy formularz oferty w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail lub na nośniku elektronicznym po udostępnieniu go przez Wykonawcę.
Uwaga:
            Zamawiający nie zgadza się na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta złożona w tej postaci jest nieważna.
            Oferta sporządzona odręcznie lub maszynowo na wzorze oferty, z informacjami zapisanymi skrótowo, lub z wpisami zachodzącymi na siebie, opieczętowana niestarannie (np. nieodbita cała treść pieczątki lub z rozmazanym tuszem), jeżeli będzie nieczytelna zostanie odrzucona.
3.4.3 Do formularza oferty należy dołączyć załączniki. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby załączone do oferty dokumenty (wszystkie strony zawierające informacje) posiadały jego znaki identyfikacyjne np. pieczątka firmowa, lub pieczątka imienna podpisującego ofertę z odręczną parafką, faksymile lub papier firmowy.
3.4.4 Całość należy spiąć lub zszyć, ponumerować karty i opisać “załącznik nr ....”,
w kolejności jak na formularzu oferty. Tak uporządkowane dokumenty należy umieścić najlepiej w skoroszycie zawieszkowym z pierwszą okładką z folii przeźroczystej.
3.4.5 Zamawiający nie życzy sobie załączania do oferty jakichkolwiek dokumentów lub materiałów nie wymienionych w pkt 3.1 niniejszej SIWZ.
 
3.5     Ochrona informacji niejawnych zawartych w ofercie.
3.5.1 Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.
3.5.2 Wykonawca powinien zastrzeżone informacje zabezpieczyć poprzez oddzielenie ich do odrębnej koperty opisanej: “Część oferty niejawna”.
 
CZĘŚĆ IV
SKŁADANIE OFERT
 
4.1     Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach, opisanych: “Oferta –budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Tarnowskiej i Łososińskiej”.
 
4.2     Termin i miejsce składania ofert.
4.2.1 Oferty należy składać w Urzędzie Miasta, 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 – sekretariat – pokój nr 28, nie później niż 14.10.2010 r. do godz. 1230. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy niezwłocznie.
4.2.2 Nie uważa się za złożone oferty złożone w innym pokoju (pomieszczeniu), skrytce pocztowej Zamawiającego, przekazane pracownikowi Zamawiającego poza pokojem nr 28 itp. Termin dotarcia ofert do pokoju nr 28 będzie terminem ich złożenia.
 
4.3     Wycofanie lub zmiana oferty.
4.3.1 Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu składnia ofert.
4.3.2 Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
 
4.4     Wadium.
4.4.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),w terminie do 14.10.2010 r. do godz. 12:30, w formie dopuszczonej przez art.45 ust.6 ustawy.
4.4.2 Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 Bank Spółdzielczy w Limanowej.
Uwaga:
            Kasa zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w gotówce.
4.4.3 Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia lub gwarancji to oryginał tej gwarancji czy poręczenia dołącza do oferty.
 
CZĘŚĆ V
OTWARCIE I OCENA OFERT
 
5.1     Otwarcie ofert.
5.1.1 Komisja Przetargowa, w składzie co najmniej 3 osób, otworzy złożone oferty, w dniu 14.10.2010 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 – pok.nr 18, w kolejności ich składania, nadając każdej ofercie numer.
5.1.2 Otwarcie jest jawne z udziałem wykonawców i publiczności. Zamawiający odnotowuje w liście obecności jakie oferty i przez kogo były reprezentowane w trakcie otwarcia.
5.1.3 Podczas otwarcia Przewodniczący Komisji Przetargowej poda do wiadomości zebranych: kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny ofertowe brutto, oraz imię i nazwisko osoby, która ofertę podpisała.
5.1.4 Każdy może zwrócić się do Zamawiającego o udostępnienie danych z ofert, które odczytane zostały na publicznym otwarciu. Wykonawcy, którzy złożyli oferty a nie uczestniczyli w otwarciu ofert otrzymują taką informację na piśmie - druk ZP12, po złożeniu wniosku.
5.1.5 Każdy z wykonawców, który ofertę złożył może przeglądać oferty innych wykonawców pod niżej wymienionymi warunkami:
a) nie trwa posiedzenie Komisji Przetargowej w sprawie oceny i sprawdzenia ofert,
b) może Wykonawcy towarzyszyć co najmniej 1 członek Komisji Przetargowej.
c) Zamawiający dysponuje wolnym miejscem w swojej siedzibie umożliwiającym przeglądanie ofert,
5.1.6 Wykonawca przeglądający oferty może sporządzić notatkę z oglądania ofert i zażądać załączenia jej do akt z postępowania.
 
5.2     Ocena ofert.
5.2.1 Na zamkniętym posiedzeniu Komisja Przetargowa przystępuje do sprawdzenia i oceny złożonych ofert.
5.2.2   Jako pierwsze – sprawdza czy Zamawiający jest w posiadaniu wadium wniesionego w pieniądzu, a jeżeli jest ono wniesione w innej formie, Komisja sprawdza czy jest wniesione w dopuszczalnej formie i poprawnie.
Uwaga:
             Brak wadium lub wniesienie wadium niższego od wymaganego lub w formie niedopuszczonej powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty.
5.2.3   Jako drugie - sprawdza się czy oferty są kompletne, to znaczy czy posiadają formularz oferty i wymagane załączniki oraz czy dokumenty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu.
Uwaga:
            Brak formularza oferty lub któregoś z załączników wymienionych w pkt 3.1 SIWZ, lub jeżeli załączone dokumenty, są nieaktualne, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a wykonawca pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust.4 u.p.z.p, nie uzupełni dokumentów lub nie złoży wyjaśnień, zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.
5.2.4 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dlatego wykonawcy są zobowiązani utrzymać w sprawności co najmniej jeden z podanych w ofercie środków łączności (telefon, faks, e-mail) w okresie od otwarcia ofert do zakończenia postępowania.
5.2.5 Jako trzecie – sprawdza się zgodność oferowanych robót, materiałów, technologii z SIWZ.
Uwaga:
            Rozwiązania alternatywne, zamienne nie zgłoszone wcześniej do akceptacji zamawiającemu w ramach pytań do zamawiającego, powodują odrzucenie oferty.
5.2.6 Jako czwarte – sprawdza się poprawność określenia ceny.
Uwaga:
            Oferta zawierająca w kosztorysie szczegółowym błędy polegające m.in. na:
a) zaniżeniu lub zawyżeniu wielkości zamówienia w tym również dodanie pozycji kosztorysowej,
b) przesunięciu przecinka powodujące zmniejszenie bądź zwiększenie wielkości poz. kosztorys.,
c) przyjęciu niewłaściwych składników ceny, takich jak: współczynniki trudności, krotności,
powodujące zmianę ceny kosztorysowej łącznie powyżej +/- 5 % ceny ofertowej brutto, zostanie taka oferta odrzucona, jako zawierająca istotne omyłki w stosunku do treści SWIZ.
            Oferta zawierająca w kosztorysie szczegółowym błędy polegające m.in. na:
a) pominięcie pozycji kosztorysowej,
b) przyjęciu niewłaściwej stawki podatku VAT,
c) zaproponowaniu, aby zamawiający sam dokonał zakupu urządzeń lub materiałów wymaganych w przedmiarze robót i pominięcie ich w wycenie,
d) zastosowaniu opustu od wyliczonej ceny kosztorysowej lub niewycenienie pozycji kosztorysowej (przyjęcie wielkości „0”),
zostanie odrzucona, jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny.
5.2.7 Jako piąte – zostaną poprawione w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, tj. takie których oczywistość nasuwa się sama przez się każdemu, bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań czy ustaleń oraz omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty (w przypadku ceny: do (+/-) 5% oferowanej ceny brutto). Zamawiający informuje Wykonawcę o poprawionych omyłkach w jego ofercie.
5.2.8 Jako szóste – będzie przeprowadzone badanie czy oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz czy nie jest nieważna podstawie odrębnych przepisów.
5.2.9 W trakcie tego badania, zamawiający może zwrócić się do wykonawców o udzielenie w terminie 3 dni wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub doręczenia dodatkowych dokumentów nie wymienionych w SIWZ.
Uwaga:
            Nie złożenie wyjaśnień w żądanym terminie lub dodatkowych dokumentów oraz nie wystąpienie z uzasadnionym wnioskiem o wydłużenie terminu do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, powoduje odrzucenie oferty.
 
5.3     Oferty dodatkowe.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty, bo więcej niż jedna ma tę samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 7 dni od wezwania ofert dodatkowych.
Uwaga:
            Wykonawcy nie mogą zaoferować w ofertach dodatkowych cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 
CZĘŚĆ VI
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
 
6.1    Wybór wykonawcy.
Zamawiający zawiadamia o wyborze Wykonawcy pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Pismo to do wiadomości publicznej zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa i umieszczone na stronie www.miasto.limanowa.pl
 
6.2 Zawarcie umowy.
6.2.1 Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. Do tego czasu Wykonawca zobowiązany będzie:
a/ wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny brutto,
b/ sporządzić dodatkową kopię kosztorysu ofertowego.
6.2.1 W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenia kierownika budowy wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do właściwego samorządu zawodowego.
6.2.3 Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy, tj. faksem lub pocztą elektroniczną.
6.2.4 Umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w pkt 6.2.3 jeżeli:
a/ zostanie złożona tylko jedna oferta,
b/ nie zostanie wykluczony żaden wykonawca i nie zostanie odrzucona żadna oferta.
6.2.5 Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi lub nie przystąpi do podpisania umowy, Zamawiający zatrzyma jego wadium i zwróci się do kolejnego Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, bez przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert.
 
6.3 Warunki zmiany zawartej umowy
6.3.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku dokonania zmian w dokumentacji budowlanej.
6.3.2 Po spisaniu umowy cena może być zmieniona gdy:
a)      nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT,
b)      wystąpi istotna różnica między obmiarem projektowym, a obmiarem powykonawczym,
c)      zamawiający ograniczy zakres zamówienia, wprowadzi zamienne rozwiązania lub materiały.
Podstawą ustalenia nowej ceny będą niezmienione stawki i narzuty z kosztorysu ofertowego.
       6.3.3 Po spisaniu umowy termin zakończenia może być zmieniony:
a)      jeżeli w trakcie budowy zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych robót lub zamawiający dokonał istotniej zmiany projektu,
b)      w razie zakłócenia toku robót budowlanych przez protesty społeczne i ingerencje osób trzecich oraz wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań niezawinionych przez Wykonawcę,
c)      w razie braku możliwości wykonania zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją i przekazanym placem budowy,
d)      jeżeli w otoczeniu budowy rozpoczęto realizację robót, które uniemożliwiają dostęp do placu budowy lub z przyczyn praktycznych, roboty w otoczeniu placu budowy powinny być wykonane wcześniej,
e)        w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych m.in. wystąpienie dużych opadów deszczu lub sniegu (w tym przypadku możliwość zawieszenia realizacji umowy, tylko na wniosek inspektora nadzoru).
Podstawą do ustalenia nowego terminu będzie ilość dni przewidziana przez Wykonawcę w harmonogramie finansowo – rzeczowym na wykonanie danego elementu zamówienia.
 
CZĘŚĆ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
7.1    Środki ochrony prawnej.
Zgodnie z art. 180 ustawy wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na niezgodne z ustawą czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu lub zaniechanie czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany ustawą, tj.:
a/ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b/ wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
c/ odrzucenia oferty Wykonawcy.
 
7.2    Niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami jest bezpłatna. Żądanie przez wykonawcę dodatkowych dokumentów, kserokopii projektu, itp. - jest odpłatne.
 
7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759).
 
 
 
Załączniki do SIWZ:
 
 
____________________________________________________________________________
        
 Niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
z a t w i e r d z a m
 
  Burmistrz Miasta
/-/ Marek Czeczótka
 
 
 
 
Limanowa, dnia: 29.09.2010 r.