Remont instalacji wod-kan i sanitariatów dla dzieci w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - roboty uzpełniające - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakończony: 24.12.2010, Status przetargu: zakończony,OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Limanowa: Remont instalacji wod-kan i sanitariatów dla dzieci w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - roboty uzpełniające

Numer ogłoszenia: 381424 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont instalacji wod-kan i sanitariatów dla dzieci w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej - roboty uzpełniające.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje wymianę posadzek i okładzin ściennych w dwóch łazienkach dla dzieci.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Ogólnobudowlane Jan Wojtas, Siekierczyna 122, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14548,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 12514,00
Oferta z najniższą ceną: 12514,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12514,00
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie zostało udzielone jako zamówienie uzupełniające dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych przy remoncie instalacji wod-kan w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Limanowej. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego została przewidziana w spoecyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie to nie przekracza 50% zamówienia podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i zostało udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

 Burmistrz Miasta                                                  
 /-/ Marek Czeczótka                                               

Limanowa, dnia 24.11.2010 r.